View Project

Norwegian AI Directory

MetaBridge: Metabarcode data in marine environmental monitoring - bridging the gap between science and management


Description:

Hvilke organismer som er til stede i et område er avhengig av miljøfaktorer og kan dermed brukes til å påvise skadelig miljøpåvirkning. Kartlegging av organismer gjøres vanligvis ved å samle inn og identifisere arter ved prøvetaking for hånd, men med moderne IT- og sekvenseringsteknologi er det også mulig å identifisere organismer direkte ut fra analyse av alle DNA-sekvenser i en miljøprøve, såkalt miljø-DNA (mDNA). Prosjektet MetaBridge analyserer mDNA fra marine sedimentprøver for å overvåke miljøpåvirkning på bunnlevende organismer fra olje og gass-sektoren offshore. Ved å bruke mDNA for å finne artssammensetningen på overvåkingsstasjoner rundt f.eks. oljeplattformer, kan fravær eller nærvær av indikatororganismer gi informasjon om miljøstatus i det aktuelle området. Siden mDNA er en ny teknologi, kreves standardisering av metodikk og data for å danne grunnlaget for å tolke resultater og utvikle metoder for rutinemessig bruk av mDNA i marin miljøovervåking. MetaBridge vil bygge opp et referansedatasett for mDNA-data fra et stort antall prøvestasjoner på norsk sokkel og internasjonalt, og vil bruke dette grunnlaget for å utvikle metoder for praktisk klassifisering av miljøstatus for bunnlevende organismer basert på mDNA-data. Overvåking av miljøtilstand for marine bunnlevende organismer er et forvaltningsmessig krav for marin industri. Bruk av mDNA som et alternativ eller komplement til eksisterende metoder vil øke kostnadseffektiviteten for marin miljøovervåking, og gi et mer komplett bilde av marine organismesamfunn som også inkluderer mikroskopiske dyr og organismer. Økt kapasitet for denne typen overvåking er et viktig bidrag til god forvaltning av havområdene våre overfor menneskeskapte miljøpåvirkninger og klimaendringer. Prosjektet startet i juli 2021 og en postdoc ble rekruttert kort tid etter. Postdoktoren ble rekruttert fra et stort antall høyt kvalifiserte søkere og startet sitt arbeid i Bergen 1. september. For at prosjektet skulle få et forsprang, ble prøver samlet inn av Equinor under deres vanlige undersøkelsesarbeid i mai 2021. Analyser av disse prøvene pågår.


Project leader: Thomas Dahlgren

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Miljøinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 8999995

Institution: NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

Address: NA