View Project

Norwegian AI Directory

Makroperspektiv for delt mikromobilitet:Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitet


Description:

Markedet for delte elsparkesykler har eksplodert. Nytten gjenspeiles i svært mange turer og god lønnsomhet enkelte steder. Få, om noen, andre transportmidler har hatt en sterkere vekst i bruk over såpass kort periode. En stor andel av sparkesykkelturene skjer i kombinasjon med andre transportmidler, særlig kollektivtransport. Samtidig som bruken og tilbudet har økt, har elsparkesyklene gitt myndighetene tilsvarende utfordringer. Det mest omtalte handler om forsøpling, feilparkering og trafikksikkerhet og kommunenes mulighet for å kreve betingelser for bruk av kommunal grunn. MikroReg-prosjektet frembringer kunnskapsgrunnlag for informerte beslutninger om regulering av elsparkesykkelmarkedet (delt mikromobilitet). Målet er å gi norske byer kunnskap for å regulere elsparkesykkelmarkedet slik at vedtatte samfunnsmål kan nås. Dersom markedet ikke blir regulert basert på innsikt og kunnskap, er risikoen høy for at myndigheter kveler videre innovasjon og samfunnsnytte som kan være en berikelse for byene. Det gjør vi med blant annet følgende aktiviteter: - Kartlegging av årsakssammenhenger - Effektberegninger og utprøving av tiltak rettet mot forsøpling, feilparkering og trafikksikkerhet - Analyser av konkurranseflater og komplementaritet mot andre transportmidler- og tjenester - Analyser av tilbudssiden, som inkluderer alt fra globale aktører til lokale oppstartsbedrifter - Utforsking og testing av nye metoder for å kartlegge kjøreatferd ved bruk av sensordata og GPS, og utforske muligheten automatisert håndhevelse og kontroll - Gjennomføring, evaluering og justering av piloter i prosjektets partner-byer I oppstartsåret 2021 har MikroReg hatt svært stor utadrettet aktivitet - særlig mot media og offentlig sektor-partnere. Prosjektet har fungert som en svært velkommen møteplass for mange kommuner som står i nokså like problemstillinger rundt regulering av delt mikromobilitet. Prosjektgruppen har fungert som sparringpartnere med flere byer som jobber med å utarbeide forskrifter og vedtekter. I 2021 har prosjektet gjort noen innledende tester med sensorikk og maskinlæring for å gjenkjenne kjøring i beruset tilstand. Dette har skjedd i samarbeid med NTNU-studenter, og viser lovende resultater. Ulykker og trafikksikkerhet har stått høyt på den offentlige dagsorden. Med skadedata fra forskningspartner Oslo legevakt har TØI satt i gang analyser av skaderisiko og hvordan denne varierer over tid, mellom tider på dagen og i uken, mellom kjønn, aldersgrupper og så videre. Tendensen er at ulykkesrisikoen er noe lavere enn vi antok før prosjektoppstart. Det er satt i gang flere typer datainnsamling. Vi har hatt videoopptak av parkeringsadferd, gjennomført en stor survey til elsparkesykkelbrukere i hele landet samt til et tilfeldig uttrekk fra befolkningen i Oslo, kodet empiriske funn for en kommende metaanalyse - for å nevne noe. Som en spinoff av prosjektet er prosjektleder Nils Fearnley gjesteredaktør for en special issue-utgivelse av tidsskriftet Built Environment om «Micro Modes of Mobility and Urban Space».


Project leader: Nils Fearnley

Started: 2021

Ends: 2023

Category: Øvrige offentlige

Sector: Øvrige

Budget: 6997995

Institution: OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN

Address: NA