View Project

Norwegian AI Directory

User-centred Security Framework for Social Robots in Public Space (SecuRoPS)


Description:

SecuRoPS adresserer utfordringene knyttet til cybersikkerheten til sosiale roboter. Fokuset er på sosiale roboter som opererer i det offentlige rom, der de er mer sårbare for digital og fysisk sabotasje, angrep, hærverk og tyveri enn i et mer kontrollert rom. SecuRoPS utvikler et brukersentrert sikkerhetsrammeverk for autonome sosiale roboter som kan operere sikkert i det offentlige rom. SecuRoPS fremkaller trussellandskapet eller angrepsoverflaten knyttet til sosiale roboter og identifiserer det siste innen sikkerhetsprinsipper og retningslinjer for sosiale roboter. SecuRoPS utvikler et cybersikkerhetsrammeverk som omfatter en veldefinert prosess, trusselmodeller, designprinsipper og retningslinjer for å administrere sikkerheten til sosiale roboter. Rammeverket tilbyr gjenbrukbare modeller eller komponenter som kan brukes av robotutviklere, roboteiere og andre interessenter for å utvikle sikre roboter og for å overvåke og svare på sikkerhetshendelser. SecuRoPS demonstrerer og implementerer rammeverket og prototyperoboter, gjennom piloter for tilpasning av en sosial robot tenkt plassert på en av byfergene i Fredrikstad kommune. Trussellandskapet knyttet til sosiale roboter er i konstant endring og ulike trusselaktører kan påvirke robotens sikkerhet på forskjelige måte. Trusselaktører varierer fra "ensom ulv"-hacker til høyt trente team som starter komplekse cyberangrep. Forståelse av trussellandskapet så vel som trusselaktører er således en nøkkel for en effektiv risikoreduksjon. I dette prosjektet (i 2021), initierte vi fremkallingsprosessen om hvordan potensielle trusselaktører kan forårsake et potensielt angrep, samt søke å forstå metodene de sannsynligvis vil bruke.Dette vil igjen bidra til å skissere potensielle cybersikkerhetshendelser eller hendelser som har innvirkning på konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og autorisasjon av informasjon om sosiale roboter. Selv om sosiale roboter i økende grad trenger inn i våre daglige liv, er det ikke trivielt å introdusere dem for bruk i det offentlige rom. En positiv brukeropplevelse (UX) er avgjørende for at brukere skal akseptere sosiale roboter, og brukeropplevelsen bør betraktes som en sentral del av det brukersentrerte sikkerhetsrammeverket. Derfor har vi som en del av dette prosjektet (i 2021) gjennomført en systematisk litteraturgjennomgang som baserer seg på PRISMA-retningslinjer for å finne ut av utfordringene og fordelene med UX-evaluering ved sosiale roboter for systematisk å identifisere og spesifisere brukerbehovene. Resultatene avdekket at de vanligste metodene for å evaluere UX for sosiale roboter er spørreskjemaer og intervjuer. Dette vil igjen bidra til å utvikle brukersentrert sikkerhetsrammeverk, ved å gi tidlig tilbakemelding på UX-mål, og fange opp behovene til sosiale robotbrukere så vel som robotadministratorer/-eiere. For å skape en positiv brukeropplevelse og bygge tillit, er det viktig å skreddersy den sosiale roboten for spesifikk bruk. Dette kan oppnås ved å identifisere brukernes behov og kontekstspesifikke sikkerhetskrav. Derfor har vi som en del av dette prosjektet (i 2021) evaluert den sosiale robotformgivningen og vurdert alternativer for hvordan man kan gjøre endringer for å passe den spesifikke bruken og vurdere plassering av roboten på byfergene. Vi laget deretter to tidligfasekonsepter, basert på 3D-filene fra PAL Robotics (robotleverandør) og vår vurdering: i) et statisk konsept basert rundt en større skjerm som erstatter hodet og nakken og går helt ned til overkroppen; ii) et annet statisk konsept som følger formen til det originale designet, men med en annen skjerm som erstatter hodet, som gjenspeiler den nåværende trenden med sosiale roboter på markedet. Videre, i forbindelse med disse konseptene, vil vi i 2022 fortsette med revisjon av innledende konsepter og krav for å bestemme: i) bekvemmeligheten til den valgte robotplattformen; ii) prinsippene for utforming av interaksjon og brukstilfeller; og iii) de viktigste interaksjonsmodalitetene. For å fremme samarbeid mellom robotutvikler, FoU-institusjoner og universiteter, gjennomførte vi til slutt en organisert en-dags mini-workshop om brukeropplevelse, sosial robotpersepsjon, konseptdesign og datakonsekvensvurdering (som en del av dette prosjektet i 2021). Dette var en miniworkshop som hadde 12 deltakere som representerte 4 prosjektpartnere og PAL-robotikkteam. Miniworkshop ble holdt ved IRI - Institut de Robotica i Informatica Industrial, CSIC-UPC, Barcelona, Spania. Aspekter ved caseutvikling, datakonsekvensvurdering og studie av ARI var hovedfokuset på miniworkshopen. ARI er den sosiale roboten som er sentrum i prosjektet vårt. Miniworkshopen gir en arena for å dele kunnskap og lærdom og gi innspill til videreutvikling av forskningsaktiviteter.


Project leader: Yonas Zewdu Ayele

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 11999987

Institution: INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

Address: NA