View Project

Norwegian AI Directory

Multi-scale Sea Ice Code


Description:

Det arktiske sjøisdekket er ikke en kontinuerlig kappe av uberørt is, den er krysset av is rygger og åpne sprekker. Disse er resultatene av isens konstante bevegelse, som er drevet av vind og havstrømmer. Mens ryggene kan være 100 m brede og sprekkene flere kilometer brede, kan begge være mye lengre enn det. Ofte krysser de hele Polhavet og danner et mønster av smale, nesten rette linjer som betegnes som Linear Kinematic Features (LKF). Disse er karakteristiske for det arktiske isdekket, men likevel sliter dagens sjøismodeller med å reprodusere dem godt nok. I MuSIC foreslår vi en ny type sjøismodell for å simulere isbevegelsen - en modell som vi i fremtiden kan bruke til å representere LKF-er bedre i klimamodeller. Denne nye modellen er allerede nesten ferdig utviklet, men i MuSIC får vi legge siste hånd på verket og sikre kvaliteten på modellen og dens resultater. Dette inkluderer å tilpasse modellen til observasjoner ved bruk av satellittobrvasjoner og nye maskinlæringsmetoder. Vi vil også sikre at den nye modellen kan kjøre effektivt på de nyeste og mest avanserte datamaskinene som er tilgjengelige. Den nye modellen åpner for en rekke mulige forskningstemaer, siden sjøis og atmosfæren, hav og klima gjensidig påvirker hverandre. I MuSIC ønsker vi å starte dette arbeidet med å konsentrere oss om to temaer, nemlig varmetap gjennom sprekker og endring i sjøisens driftshastighet ved redusert isdekke. Begge deler er en svakhet i dagens sjøismodeller fordi de ikke simulerer isens bevegelse godt nok og ikke «danner» LKF-er på riktig måte. Vi har derfor tro på at den nye modellen kan gi ny innsikt og forbedre vår forståelse av sjøisens rolle i det arktiske klimaet.


Project leader: Einar Örn Olason

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Miljøinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 8551996

Institution: STIFTELSEN NANSEN SENTER FOR MILJØ OG FJERNMÅLING

Address: NA