View Project

Norwegian AI Directory

Home monitoring of pregnancies at risk


Description:

Målene med HOME-studien (Hjemmeovervåking av risikosvangerskap) er å vurdere om hjemmeovervåking av mors blodtrykk og fosterets hjertefrekvens i risikograviditetsgrupper er teknisk gjennomførbart, trygt, til nytte for brukerne (gravide og helsepersonell) og kostnadseffektivt. Norge har et av verdens beste systemer for svangerskaps- og fødselsomsorg til gravide, med veldig gode resultater for mor og barn. Kvinner med risikograviditeter trenger ofte langvarig sykehusinnleggelse og hyppige kontroller, som kan være belastende for henne og familien, og innebærer stor bruk av sykehusressurser. De siste årene har behovet for intensivert svangerskapsovervåking og -intervensjoner vært stigende på grunn av økende andel gravide med risikofaktorer, inkludert høyere alder og overvekt. Mange sykehus opplever en relativ jordmormangel, som er en utfordring for å kunne ivareta både lavrisiko- og risikogravide. Noen små studier fra andre land tyder på at hjemmeovervåking av mors blodtrykk og fosterets hjertefrekvensmønster er et trygt alternativ til sykehusinnleggelse for noen typer risikograviditeter. I dag mangler teknisk integrering av slike hjemmegenererte og personvernsensitive e-helsedata inn i sykehusenes elektroniske systemer. Helseøkonomiske studier av slik hjemmeovervåking mangler også. Prosjektets tverrfaglig gruppe av forskningsmedarbeidere og industrisamarbeidspartnere innen Norden og Storbritannia vil i HOME-studien utvikle nye systemer for hjemmeovervåking av risikogravide samt nye systemer for integrasjon av informasjonen fra slik overvåking inn i den gravides sykehusjournal. Dataintegrasjonen vil også muliggjøre maskinlæringsstudier av fosterets hjertefrekvensmønster og vurdering av morkakehelse-relaterte biomarkører for individuell risikoprofilering. Studien vil på sikt kunne bane vei for integrasjon mot et nasjonalt elektronisk pasientjournalsystem, slik at slike svangerskapsdata blir tilgjengelig for både pasienter og helsepersonell.


Project leader: Anne Cathrine Staff

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Helse Sør-Øst RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 15997992

Institution: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Address: NA