View Project

Norwegian AI Directory

Resilient Robotic Autonomy for Underwater Operations in Fish Farms


Description:

Dette prosjektet tar sikte på å omforme undervannsoperasjoner i dynamiske, komplekse og visuelt utfordrende omgivelser ved å utvikle ny kunnskap og teknologi som skal etablere robuste autonome løsninger for ubemannede undervannsfartøy (UUV-er). ResiFarm skal adressere operasjoner på fiskefarmer, en av de mest utfordrende industrielle omgivelsene for autonom undervannsrobotikk. Motivert av en hovedhypotese om at det finnes en bredt definert og forent vitenskap for robust autonomi for UUV-er som opererer i komplekse, risikofylte, visuelt utfordrende og dynamiske omgivelser, vil den tiltenkte forskningen være holistisk organisert rundt tre tverrgående mål som adresserer nåværende kunnskapshull: a) robust multi-modal persepsjon for UUV-er som opererer i dynamiske og visuelt utfordrende omgivelser, b) nye metoder for baneplanlegging som muliggjør sikre og fisk- og strukturbevisste operasjoner og c) validering av det fullintegrerte systemet i feltforsøk. Ved å utnytte kompetansen til det tverrfaglige teamet (SINTEF, NTNU), industripartnernes (Eelume, Skarv Technologies) ekspertise på undervannsrobotikk og autonomi, og de involverte internasjonale ekspertene på forskningsfagfeltene (MIT, LSTS, TUM, ETH), vil teamet ha som mål å legge grunnlaget for en ny generasjon med residente UUV-er i havbruk som skal sameksistere med fisk uten å forårsake en negativ påvirkning, samt autonomt navigere og interagere med fleksible strukturer. Resultatene fra prosjektet vil være ny forskning og nye systemer som vil legge til rette for langsiktige, autonome undervannsoperasjoner med UUV-er, samt fremme bærekraftig utvidelse av akvakultur og andre maritime næringer som fiskeri, subsea olje- og gassproduksjon og havvind. Samlet sett vil ResiFarm ha innflytelse på forskningsmiljøer, bedrifter, offentlig sektor og samfunnet generelt gjennom samarbeid mellom de ulike partnerne og et dedikert fokus på utvikling og demonstrasjon av nye metoder innen kunstig intelligens, automasjon og robotikk.


Project leader: Eleni Kelasidi

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 11999992

Institution: SINTEF OCEAN AS

Address: NA