View Project

Norwegian AI Directory

Ekstra store sprøytestøpte komponenter - MegaMould


Description:

Prosjektets overordnede ide er å utvikle prosesser, verktøy og metoder som muliggjør å sprøytestøpe komponenter på 300kg i termoplast og termoplast kompositter. Tradisjonelt brukes sprøytestøping for relativt små plast komponenter (som regel i store antall), og andre metoder som rotasjonsstøping og speilsveising benyttes for store komponenter. Disse metodene har begrensinger med hensyn til geometri, kvalitet eller kostnadsdrivende produksjon p.g.a. lange takttider. Ved sprøytrestøping oppnås høyere overflatekvalitet, bedre strukturelle egenskaper og mindre geometriske variasjoner. I tillegg er prosessen velegnet for effektiv automatisert produksjon. Det finnes et stort marked som etterspør store plastkomponenter med gode mekaniske egenskaper og god overflate kvalitet. Konvensjonell prosess- og verktøyteknologi for sprøytestøping begrenser muligheten for å produsere slike store komponenter kosteffektivt. Prosessene skal ha høy produktivitet og produktene skal ha høy kvalitet med gode mekaniske egenskaper, fin overflate og geometri innenfor strenge toleransekrav og robuste prosesser uten vrakproduksjon, uventet produksjonsstopp eller andre avvik. Det trengs en betydelig FoU innsats til for å nå prosjektmålet, men så store komponenter vil være et internasjonalt gjennombrudd for sprøytestøpeprosessen, og vil danne grunnlag for innovasjoner m.h.t rømningssikre offshore oppdrettsanlegg for prosjektpartner Akva Group og nye løsninger for flomvern og drenering av store vannmengder og løsmasser for prosjektpartner Pipelife. Prosjektet vil ta frem ny verktøyteknologi, optimalisere prosessen med ved bruk av adaptivt styrt oppvarming og kjøling av form, og se på bærekraftig bruk av gjenbrukte materialer og bioplaster.


Project leader: Ole Vidar Lyngstad

Started: 2016

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 13000000

Institution: PLASTO AS

Address: Rauma