View Project

Norwegian AI Directory

PES rammebevilgning for OsloMet 2021-2022


Description:

PES OsloMet er prosjektetableringsstøtte mot Horisont Europa (HEU). Tildelingen brukes til å stimulere forskere og forskningsmiljøene til å søke støtte til posisjonering og utvikling av prosjektsøknader rettet mot HEU. OsloMet skal delta i HEU for å løse nasjonale og internasjonale samfunnsutfordringer. Gjennom europeisk søknads- og prosjektsamarbeid ønsker OsloMet å synliggjøre seg som en attraktiv forsknings – og innovasjonsinstitusjon for forskere, eksterne samarbeidspartnere, studenter og administrativt personell. I prosjektperioden planlegger universitetet å søke midler fra alle tre pilarer. Med støtte fra PES-ordningen har OsloMet videre som mål • å øke antall vellykkede søknader innen programmets 3 pilarer • å styrke rammeverk rundt institusjonens deltakelse i Horisont Europa • å styrke posisjoneringsarbeid av OsloMet og utvalgte miljøer • å satse på kompetanseheving på området impact og innovasjon Sentralt for å lykkes er samarbeid med Forskningsrådets kontaktpersoner (NCP-apparat) og øvrig virkemiddelapparat; målrettet nettverksbygging og kompetanseheving for forskere, ledere og administrativt ansatte; samt videreutvikling av vellykkede institusjonelle program, tjenestetilbud og satsinger.


Project leader: Vera Østensen

Started: 2021

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 5231984

Institution: OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET

Address: NA