View Project

Norwegian AI Directory

AI for new signatures and models for tailored organ preservation approaches in laryngeal and hypopharyngeal cancer


Description:

nedsatt livskvalitet behandles med kjemoterapi, evt.etterpå fulgt opp med radioterapi. Men ikke alle pasienter har nytte av en bevarende behandlingsstrategi, og opp mot 30-40% behandles med kirurgisk fjerning. Det mangler foreløpig biomarkører for å presist kunne velge hvem som bør ha hvilken behandling, og for bedre forståelse av behandlingen, og også for helst å kunne sette inn nye behandlingsformer. Dette prosjektet vil skreddersy håndtering av pasientene for å sikre at flest mulig av pasientene får bevarende behandling, ved å maksimalisere presisjonen i seleksjonen av pasienter, basert på sannsynlighet for å få effekt på kjemoterapi. Hovedmål i prosjektet er ved hjelp av kunstig intelligens å vurdere gensignaturer som kan predikere om kjemoterapi vil virke, og å definere hvordan optimalt behandle de pasientene som ikke responderer på kjemoterapi. Prosjektet vil samle inn og integrere en stor serie av klinisk velbeskrevne data fra kreftpasienter med disse kreftformene. Datatypene som vil inngå i utviklingen av gensignaturer vil være ulike genomiske data, herunder transkripsjonsdata, og molekylære data fra etablerte cellelinjer, og kvantitativ billedanalyse av kreftsvulster. Resultatene vil bli integrert i modeller og videre inn i et beslutningsstøttesystem som vil bli validert i en klinisk utprøvning, en fase-2-studie, der 49 pasienter vil få skreddersydd kjemoterapi-behandling i tråd med den gensignatur-prediktoren som er utviklet. Endepunkter for denne studien inkluderer responsrate for å oppnå skreddersydd behandling i minst 80% av pasientene, med mer enn grad-3 behandlingstoksisitet i mindre enn 20% av pasientene. Basert på studien vil vi foreta en kost-nytteanalyse av behandlingen, med hensyntaken til livskvalitets-parametere som samles inn. Vi vil benytte moderne standard for etisk og åpen dataforvaltning og utveksling.


Project leader: Eivind Hovig

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 3110997

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA