View Project

Norwegian AI Directory

AI-Based Scenario Management for Cyber Range Training


Description:

Samfunnet står overfor en prekær mangel på fagfolk innen cybersikkerhet, og gapet mellom behov og tilgjengelig arbeidskraft utvider seg. Det raskt økende antallet av dataangrep fører til hard konkurranse, og tømmer arbeidsmarkedet for ekspertise. Ifølge den seneste rapporten om cybersikkerhet fra European Network and Information Security Agency (ENISA) er det en 94 prosents økning i utlyste stillinger innenfor cybersikkerhet i Europa siden 2013, og det tar 20 prosent mer tid å fylle disse stillingene sammenlignet med andre IT-stillinger. ASCERT-prosjektet vil bidra til å tette dette gapet ved å utvikle et programvarerammeverk for å designe, gjennomføre og evaluere cybersikkerhetsøvelser. ASCERTs bakteppe er dystert. I en stadig mer digitalisert verden er våre institusjoner og vår kritiske infrastruktur sårbare. Over 90 prosent av all skadelig programvare leveres via e-post. Dette er en streng påminnelse om at det svakeste leddet i et hvilket som helst sikkerhetsregime vanligvis er mennesker og at den første forsvarslinjen forblir utdanning og trening. Efektiv cybersikkerhetstrening må omfatte tre organisasjonsnivåer: (1) det strategiske nivået, for å foregripe konsekvensene av angrep på kritisk infrastruktur, (2) det taktiske nivået, for å opprettholde nasjonale IT-tjenester, og (3) det operative nivået, for å motstå angrep på et konkret IT-system. ASCERT vil utvikle en helhetlig arbeidsflate som omfatter alle tre nivåer. Velstuderte læringsprinsipper og ferdighetsmetrikker vil legges til grunn for å fremme effektiv, langsiktig læring. ASCERT er et tverrfaglig prosjekt som benytter metoder og resultater fra symbolsk AI, cybersikkerhet, simuleringsbasert trening og læringsteori. Prosjektet er et partnerskap mellom Norsk Regnesentral, NTNU Cyber Range, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap og Pilotech AS. Alle resultatetr vil utvikles i tett samarbeid mellom disse partnerne slik at løsningene reflekterer reelle behov i privat og offentlig sektor.


Project leader: Audun Stolpe

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 11997993

Institution: NORSK REGNESENTRAL

Address: NA