View Project

Norwegian AI Directory

Multi-criteria assessment, decision support and management tools for sustainable circular mixed farming systems for dairy production


Description:

Kombinert produksjon av melk og storfekjøtt er bærebjelken i mange europeiske land. Produksjonssystemet er samtidig under press som en betydelig kilde til utslipp av klimagasser og gjennom endringer i forbruksmønsteret mot et mer plantebasert kosthold. Dagens produksjonssystem er heller ikke spesielt sirkulært gjennom sin avhengighet av innkjøpt kraftfôr og mineralgjødsel. Dette er noen av utfordringene DairyMix adresserer ved å utvikle beslutningsstøtte, modeller og styringsverktøy for bønder og aktører. DairyMix bruker en systemtilnærming for bærekraftige produksjonssystemer tilpasset sentrale europeiske melkeregioner med overførbarhet utenfor Europa. I prosjektet vil vi samarbeide med melkebruk i alle partnerland og hente inn data fra disse. Metoder inkluderer blant annet det elektroniske fjøsklima- og utslippskontrollverktøyet OTICE, maskinlæring, livssyklusanalyse, modellering og flerkriterieanalyse. Analyser av karbon- og næringsutnyttelse, sirkularitet samt miljømessige og økonomiske konsekvenser grunnlaget for flerkriterievurdering basert på indikatorer for sirkularitet og effektiv ressursbruk med vekt på avveininger (trade-offs) og synergier. DairyMix vil være vert for en interaktiv applikasjon, MilKey/DairyMix-multiaktørplattformen, for å analysere gårdsdata og for å evaluere effekter av endringer i oppdrettspraksis på gård og regionalt nivå med hensyn til miljømessige, økonomiske og samfunnsmessige bærekraftindikatorer. Applikasjonen vil ha bønder og andre interessenter i jordbruket som målgruppe, og vil også være relevant for samfunnet og beslutningstakere. DairyMix ledes av Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy i Tyskland og involverer partnere i Irland, Italia, Polen og Frankrike.


Project leader: Grete Helen Meisfjord Jørgensen

Started: 2022

Ends: 2025

Category: Primærnæringsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 5088997

Institution: NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI

Address: NA