View Project

Norwegian AI Directory

SFI Metal Production


Description:

Metaller har stor betydning for vårt moderne dagligliv, bl.a. i mobiltelefoner, utstyr for produksjon av fornybar energi som vindmøller, solcellepaneler og batterier. Fremtidig produksjon av metaller vil kreve bærekraftige karbonnøytrale prosesser med høyt utbytte av materialer, effektiv utnyttelse av energi og utnyttelse av biprodukter "doing more with less". I SFI Metal Production samarbeider forskning og industri om å bidra til at norsk metallproduksjon blir enda grønnere og mer effektiv enn i dag i alle ledd i verdikjeden. Forskning, industri og myndigheter har allerede et langt og fruktbart samarbeid bak seg. Norsk metallindustri har i løpet av de siste tiårene gjennomgått store endringer, og er i dag langt mer miljøvennlig enn tidligere. Blant annet er utslipp av drivhusgasser (GHG) blitt redusert med 40 prosent de siste 20 årene, uten at det totale produksjonsvolumet har blitt redusert. SFI Metal Production har et samlet budsjett på 256 millioner kroner over 8 år med bidrag fra industri, Forskningsråd og Forskning/Akademia. Senteret består av vertsinstitusjon NTNU, forskningspartnerne SINTEF Industri, SINTEF Energi og NORCE, og bedriftspartnerne Hydro, Alcoa, Elkem, Eramet Norway, Finnfjord, Wacker Chemicals Norway, TiZir Titanium & Iron og REEL. SFI Metal Productions bidrar til innovasjon og bærekraft for industrien ved: Utvikle ny kunnskap om eksisterende og framtidige prosesser for produksjon av metaller. Produksjon av SiMn legeringer Reaktiviteten av SiMn-slagg mot ulike reduksjonsmaterialer inklusive bio-pellets, er målt. Reaktivitet har stor betydning for ovnsdrift. Bruk av bio-pellets gir her viktig informasjon for tilrettelegging av ferrolegeringsprosessene mot det grønne skiftet. -Oppløsningshastigheten av alumina i kryolittbadet i aluminiumelektrolysen er viktig for både utnyttelse av råvarer og klimagassutslipp. Effekten av ulike aluminakvaliteter og tilsetningsstoffer er blitt studert med spesielt fokus på andel finstoff og svovelholdige forurensninger. Økt andel finstoff påvirker innløsningen negativt, mens svovel later til å øke innløsningshastigheten. Senteret jobber med å utvikle kunnskap og modeller for bedre kontroll av oppløsningshastigheten, noe som vil bidra til en mer effektiv elektrolyseprosess med et høyere strømutbytte. Et kjennetegn for mange metallurgiske prosesser er at ovnene som produserer metall har betydelige temperaturgradienter. Dette innebærer at viktige delprosesser skjer ved forskjellige temperaturer/soner i ovnen. Det er nå installert en to sone ovn i laboratorieskala med to separate heteelement som ivaretar behovet for å studere reaksjoner så nær opptil virkelige forhold som mulig. Ovnen er et viktig redskap i avslutningen av SFIen og for andre assosierte prosjekter. Bidra til bedre ressursutnyttelse, økt grad av resirkulering og utnyttelse av biprodukter. - Resirkulering har stor plass i SFI senteret. Fokus for arbeidet har bl.a. vært å studere hvordan man kan ta ut verdifullt materiale slik som Li, Co, Mn, Cu, Al og grafitt etter oppkutting av litiumbatterier fra bil. -Senteret har bidratt med kunnskap som gjør at man har bedre forutsetninger for å redusere metall-tap ved håndtering av flytende aluminium i f.eks. støperiet. Prinsipper for metall raffinering og resirkulering er beskrevet i en ny bok fra senteret. Boka gir et svært viktig tilskudd til kunnskap om resirkulering av primære og sekundære materialstrømmer i en sirkulær økonomi både for fagpersoner og studenter. Forfattere er Thorvald Engh, Geoffrey Sigworth og Anne Kvithyld med medforfattere fra SINTEF/NTNU. Bidra til at norsk industri er verdensledende innen lavutslipp metallproduksjon - Støv fra industrielle prosesser. Senteret har bidratt til å øke forståelsen for dannelse og spredning av støv fra industrielle prosesser både internt i produksjonshallene og i det ytre miljø. Det er utviklet et system satt sammen av sensorer for samtidig måling av støv, temperatur og fukt. Systemet er utprøvd i industrien. Bedre oversikt over spredning av støvutslipp, bidrar til at effektive arbeidsmiljøtiltak kan settes inn. -Flere medarbeidere fra SFI Metal Production har bidratt i Prosess21. Bidra til fremtidens metallindustri gjennom utdanning og rekruttering av personell til forskning og industri. - SFI Metal Production har studenter på alle nivå fra Bachelor- og Masterstudenter (ca. 10 MSc studenter per år) til doktorgrad kandidater (15 PhD) og 5 Post Doc. Seks av doktorstudentene har nå disputert. Alle PhD studentene har egne ressursgrupper med 2-3 representanter fra industrien. Ressursgruppene sikrer god kontakt mellom industri og studenter, og bidrar til god faglig forankring. Senteret har bidratt i etableringen av fire INPART prosjekter, flere Kompetanseprosjekter for Næringslivet (KPN), Innovasjonsprosjekter for Næringslivet (IPN) og EU Horisont 2020.


Project leader: Aud Nina Wærnes

Started: 2015

Ends: 2023

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 95998947

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA