View Project

Norwegian AI Directory

Exposed Aquaculture Operations


Description:

Store deler av norskekysten er avsidesliggende og utsatt for krevende vind-, bølge- og strømforhold. SFI EXPOSED har over seks år bragt frem kunnskap og teknologi som setter sitt preg på utviklingen innen eksponert fiskeoppdrett, med et mål om å gjøre eksponert fiskeoppdrett robust, sikkert og effektivt. Et bredt konsortium av oppdrettere, leverandørbedrifter og forskningsmiljø har vært viktig for å identifisere og løse utfordringer og begrensninger ved dagens havbruksopperasjoner. Den nye rekken av investeringer i teknologikonsepter for eksponert oppdrett gjør aktivitetene og resultatene i SFI EXPOSED svært aktuelle. Både vertsinstituttet SINTEF Ocean og andre partnere opplever stor pågang og etterspørsel etter kunnskap og tjenester. SFI EXPOSED har gjennomført et tjuetalls prosjekter som spenner fra grunnleggende forskning til mer anvendte prosjekter, innovasjonsaktiviteter og etablering av forskningsinfrastruktur. En stor andel av senterets phd-kandidater har disputert eller er på vei til å fullføre, og alle undervisningsstillinger er besatt ved utgangen av 2021. I tillegg koordineres flere assosierte forskningsprosjekter med tilgrensende aktiviteter og stipendiater. Prosjektene leder til kontinuerlig ny kunnskap og påvirker driften hos partnere. SFI EXPOSED sine prosjekter og forskere har også vært med på utvikling og revisjon av standarder og regulering relevant for eksponert oppdrett. Noen forskningsresultater fra EXPOSED så langt: - En modell for helhetlig risikovurdering av havbruksoperasjoner - Ny formel for dragkoeffisient for nøter - Miljøbeskrivelser av kystlokaliteter for å øke presisjon og relevans for design og operasjonell planlegging - Laksens og rensefiskens svømmekapasitet under ulike forhold, som er viktig for å velge lokaliteter, tilpasse rutiner og teknologi - Navigering og lokalisering av ROV og AUV relativt til notpaneler og fleksible strukturer - Maskinsyn for inspeksjon og hulldeteksjon - Modellering av havbruksanlegg, inkludert fartøy-/merd-samspill som et fremtidig verktøy for å studere systemet, støtte design og overvåke tilstand - Metoder for å predikere operasjonsgrenser - Arbeidsmiljø- og kompetansekrav I 2021 har prosjektene i hovedsak blitt gjennomført etter planene. På vårparten var samlingene stort sett digitale. Flere fysiske samlinger er gjennomført i høst, samtidig som vi har fortsatt med videomøteserien for å gi jevnlige kunnskapspåfyll og faglige diskusjoner. Under Aqua Nor i august 2021 kunne alle som besøkte SINTEF sin stand selv prøve demonstrasjonen av en digital tvilling av fartøy relatert til merd. På EXPOSED-dagene i oktober 2021 demonstrerte et tverrfaglig forskningsmiljø hvordan en robotarm festet på en hexapod i bevegelse kunne utføre presise operasjoner. Mer informasjon om senteraktivitetene finnes på http://exposedaquaculture.no/.


Project leader: Hans Vanhauwaert Bjelland

Started: 2015

Ends: 2023

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 95999555

Institution: SINTEF OCEAN AS

Address: NA