View Project

Norwegian AI Directory

CIUS Center for innovative ultrasound solutions for health care, maritime, and oil & gas industries


Description:

Målet for SFI Centre for Innovative Ultrasound Solutions (CIUS) er å utnytte synergien mellom medisin, maritim og olje&gass industriens bruk og behov for ultralyd (UL) til å utvikle neste-generasjons UL-teknologi innen disse tre sektorene. Et konsortium bestående av akademiske, industri- og bruker-partnere er dannet i regi av SFI CIUS. De akademiske partnerne er UL forskningsgruppen ved Institutt for sirkulasjon og bildedannelse ved NTNU, Forskningsgruppen for digitalt signal prosessering og bildeanalyse ved UiO, Transduser og elektronikk gruppen ved USN og Avdeling teknolog og samfunn ved SINTEF. Industripartnerne innen medisinsk teknologi er GE vingmed ultralyd, Medistim, Aurotech, ReLab og ExACT theraputics. Industripartner inn maritim, olje & gass og elektronikk er Archer BTC, NDT Global, InPhase Solutions, Kongsberg Maritim, Sensorlink, Equinor og X-Fab. I 2021 fikk CIUS en ny industripartner innen medisinsk UL, GE women?s health ultrasound (GEWHUS) som gjør at forskningsområdet er utvidet til å inkludere kvinne helse og svangerskapsomsorg. Brukerpartnere er Helse Midt-Norge, Sørlandet sykehus helseforetak, Levanger sykehus/Helse-Nord-Trøndelag, St. Olavs hospital og Verdalen og Levanger kommuner. I tillegg er Forsvarets forskningsinstitutt assosiert medlem. CIUS fokuserer på følgende forskingsområder: transduser design, inkludert elektronikk, akustikk (SONAR), Doppler og deformasjonsavbildning, UL- veiledet intervensjon og behandling, bildeanalyse, inkludert automatiserte analyse- og måleteknikker, og bedre visualisering. Innen det medisinske feltet fokuserer CIUS på sykdom i hjerte og kar fra fosterliv til alderdom, fosterutvikling og gynekologiske lidelser og ulike typer kreft. Forskere i CIUS har utviklet flere nye UL avbildningsmetoder for eksempel for å framstille og kvantifisere blodstrøm inne i hjertekammerne i 3D og 4D, stivhet i hjertemuskulaturen, hjerteklaffefunksjon og blodstrøm i små kar. Nye metoder for å få bedre bildekvalitet generelt er også et sentralt forskningsfelt. Det forskes på nye, UL-veiledede, automatiserte metoder i sanntid til bruk i opplæring og ikke ekspert bruk av UL, og i forbindelse med operasjoner i hjertet. Nye metoder for å sammenstille ulike medisinske avbildningsmetoder som skopi-metoder, CT, MR, PET for bruk under (UL-veiledet) kirurgi er også et fagområde som CIUS dekker. UL-veiledet målrettet medikamentell behandling ved kreft prøves ut i dyremodeller og studier i mennesker med kreft ved bla St. Olavs hospital. CIUS jobber også videre med den håndholdte ultralydskanner som var en sentral oppfinnelse i vår forrige SFI, MI-lab. Den testes ut i kommunehelsetjenesten og av ikke-eksperter på sykehus. Et mål er å få avansert, korrekt, og tidlig diagnostikk av sykdom på lavest mulig nivå i helsevesenet. Innen olje, gass og maritime forskes det på UL prober som tåler varierende og ekstreme fysisk miljø med høye temperaturer og trykk. Innen avbildning er framstilling av strukturer lokalisert bak stål og som avdekker tidlige tegn til svakheter i for eksempel rør sentrale forsknings områder. Bedre SONAR avbildning ved hjelp av ny bildedannende teknikker og analyse metoder utvikles i samarbeid med Kongsberg Maritim og Forsvarets forskningsinstitutt. Som for medisin, er det et betydelig fokus på bedre bilder, nye typer bilder, automatiserte metoder for tolkning av UL og sammenstilling av ulike bilde typer. CIUS partnere innen olje og gass har tatt i bruk nye AI baserte analyse metoder i sin praksis. Innenfor maritime feltet er teknikker som forbedrede bildeopptak og oppløsning og dermed kartlegging av sjøbunnen med SONAR viktige bidrag fra CIUS til industripartner. I 2021 har UL og bildeanalyse for bruk i fiskeoppdrett blitt en ny forskningsfront i CIUS Noen resultater fra CIUS for 2021: Det er innlevert sju DOFIer hittil i 2021, inngått 5 lisensavtaler, søkt om 1 (PCT) internasjonal patent, publisert 51 artikler i fagfellevurderte internasjonale tidsskrift (inkl. JACC), 1 programvare er publisert åpnet og USTB (Ultrasouond tool box), CIUS åpne programvare for bearbeiding av UL signaler er videreutviklet og oppdatert, 3 PhDer er forsvart, 20 studenter er veiledet fram til mastergraden, 13 R&D resultater rapportert fra partneren basert på CIUS samarbeidet. Alle masterstudiene, PhD og postdoc kandidater fra CIUS går rett over i jobb innen relevant industri både i Norge og internasjonalt, eller forsetter sin akademiske karriere inne UL forskning i utlandet eller Norge. Resultater fra forskningen publiseres åpnet (se NTNU Open, https://ntnuopen.ntnu.no/ntnu-xmlui/, USN Open http://bibliotek.usn.no/publishing/USNOpenArchive/ og for UiO https://www.duo.uio.no/).


Project leader: Svein-Erik Måsøy

Started: 2015

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 95974975

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA