View Project

Norwegian AI Directory

National training initiative to make better use of biobanks and health registry data


Description:

Den høye kvaliteten på norske befolkningsbiobanker og helseregistre åpner for svært gode forskningsmuligheter. I dette prosjektet kombinerer vi helseopplysninger fra tre store helseundersøkelser med opplysninger fra norske helseregistre for å bedre forstå sykdomsutvikling og risiko for sykdom. Vi studerer særlig sammenhengen mellom arv og miljø ved å koble helsedata med genetisk informasjon fra ca. 70,000 deltakere fra HUNT, Helseundersøkelsen i Trøndelag, ca 45 000 deltagere i Tromsøundersøkelsen og 50 000 deltagere i Kvinner og Kreft-studien (NOWAC). For å kunne utnytte den omfattende informasjonen som ligger i disse dataene på best mulig måte, trenger vi enda bedre statistiske metoder og modeller. En viktig del av prosjektet er derfor å utvikle slike metoder. Så langt har vi sett spesielt på statistiske metoder som kan kompensere for en høy grad av slektskap og ubalanse mellom antall case (syke) og kontroller i såkalte genomvide assosiasjonsstudier (GWAS). Dette har vært en spesiell utfordring for HUNT. Vi har etablert et nasjonalt nettverk gjennom en strukturert strategisk fordeling av vitenskapelige stillinger blant partnerinstitusjonene for forskere innen biostatistikk og bioinformatikk og som ønsker å bygge egne, selvstendige forskningskarrierer. Vi har også lagt til rette for hospitering og faglig utveksling for å hjelpe unge forskere til å kunne møte nye faglige utfordringer og krav på en best mulig måte. I takt med det stadig økte tilfanget av helseopplysninger og personsensitive data er det viktig å ivareta deltakernes personvern og integritet på best mulig måte. En viktig del av prosjektet og treningen er også å bygge opp kompetanse rundt etiske spørsmål knyttet til forskning på biobanker og helseregistre og hva som kreves for å fremme sikker lagring og håndtering av sensitive data.


Project leader: Kristian Hveem

Started: 2016

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 12499982

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA