View Project

Norwegian AI Directory

Sensors and models for improved kick/loss detection in drilling (Semi-kidd)


Description:

Prosjekt «Semi-kidd» skal utvikle nye målemetoder for oljeboring for å gi bedre kontroll på tilførsel av borevæske, utvikle tidlig varsel om problemer, og redusere uproduktiv tid i en automatisert boreprosess. Norsk olje- og gassutvinning er i hovedsak basert på «off-shore» olje og gass. Boring av produksjonsbrønner er viktig for effektiv utvinning av olje og gass, og norske fagmiljøer er blant de fremste i verden på området. Boring på stadig større dyp stiller store krav til teknologi, og økende kompleksitet og krav til sikkerhet har gjort at det er anslagsvis 30% uproduktiv tid ved boring -- med kraftig økning i kostnadene. Under boring kreves det kontroll på brønn-trykket. Trykket styres ved å tilføre borevæske til brønnen; borevæske smører også borekronen og transporterer boreslagg i retur til overflaten. For høyt brønn-trykk gjør at slam presses inn i brønnveggen, noe som både reduserer muligheten for olje- og gassproduksjon og gir tap av borevæske. For lavt trykk fører til lekkasje av olje/gass ut i brønnen, og kan i verste fall lede til ukontrollert utblåsning -- f.eks. Deepwater Horizon-ulykken i Mexico-gulfen i 2010. Prosjekt «Semi-kidd» skal utvikle bedre overvåking av netto tilført væske til brønner under boring. Mindre væskeretur fra brønnen enn det som tilføres, antyder høyt brønntrykk og pressing av boreslam inn i brønnveggen. Motsatt: mer væskeretur fra brønnen enn det som tilføres, antyder lavt brønntrykk og uheldig tilførsel av olje/gass fra reservoar. I tillegg til netto tilført væske, krever tidlig varsel om problemer også kjennskap til borevæskens tetthet, viskositet, etc. Dagens måleinstrumenter er store, tunge og dyre, og gir begrenset informasjon. Prosjekt «Semi-kidd» skal utvikle målemetoder basert på å kombinere mange og kostnadseffektive sensorer med regnemodeller til en robust og nøyaktig løsning, og målemetodene skal testes ut i kontrollerte forsøk. Ved avslutning har alle 4 ph.d.-kandidater forsvart sine avhandlinger i henhold til tidsplanen, og tiltrådt FoU-stillinger i næringsliv/akademia. Femten MSc hovedoppgaver er gjennomført relatert til prosjektet (USN, NTNU), 8 kandidater har gjennomført MSc prosjekter relatert til Semi-kidd, 40-45 kandidater har gjennomført større oppgaver i MSc emner i instrumenteringsteknikk og MPC knyttet til Semi-kidd, og 30 BSc studenter har arbeidet med laboratorieoppgaver på prosjektets Venturi-rigg. Det er publisert 20 artikler i internasjonale journaler og 19 artikler ved konferanser (med review). En ph.d.-kandidat har deltatt i nasjonal finale i Forsker Grand Prix, en annen har presentert prosjektet for OG21, og det har vært presentasjoner i næringen (SPE, Telemark Offshore konferanse). Alle fire ph.d.-kandidater har hatt internship hos partnere. En partner er i ferd med å kommersialisere et produkt basert på ideene i prosjektet.


Project leader: Bernt Lie

Started: 2016

Ends: 2020

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 15999968

Institution: UNIVERSITETET I SØRØST-NORGE

Address: NA