View Project

Norwegian AI Directory

Optimalisering: Pacertool a patient specific biofeedback guiding tool to improve Cardiac resynchronization therapy


Description:

Pacertool prosjektet har vært støttet av Norges forskningsråd og har utviklet et verktøy som skal bedre effekten av resynkroniseringsbehandling for hjertesvikt. Hjertesvikt er en av de hyppigste dødårsakene i den vestlige verden og resynkroniseringsbehandling er effektivt hos en gruppe hjertesviktpasienter med forstyrrelser i hjertets ledningssystem. Prosjektet har kommet frem til en metode for å identifisere pasienter som ikke responderer vil ha negative effekter av behandlingen, samt å identifisere pasienter som vil ha positiv virkning av behandlingen. Vi kan også med tilnærmet samme metode optimalisere behandlingen hos de som responderer godt. På den måten kan vi bedre effekten av behandlingen til nærmere 100% og spare samfunnet for betydelig kostnader knyttet til ikke effektiv behandling og kostnader ved oppfølging av alvorlig hjertesvikt pasienter. Det er søkt om patentbeskyttelse for 3 metoder utviklet i prosjektet. Vi har samtidig utviklet software som sammen med en signalkonverterer koblet til pasienten kan prosessere pasientspesifikke signaler og deretter gi råd om pasientbehandlingen. Systemet åpner opp for mer forskning og utnyttelse av data med kunstig intelligens og skybaserte løsninger for datafangst. Gjennom et utvidet nett med samarbeidspartnere har prosjektet nådd langt på veien mot kommersialisering og selskapsetablering for å muliggjøre at teknologien kan bli videreutviklet og markedsført til nytte for pasientene. Prosjektet føres nå videre i kommersialiseringsløpet over i et eget selskap som er finansiert og som skal ta forskningen og resultatene videre.


Project leader: Hans Henrik Odland

Started: 2017

Ends: 2020

Category: Helse Sør-Øst RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 6630590

Institution: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Address: NA