View Project

Norwegian AI Directory

TACEMM


Description:

Energimarkeder over hele verden gjennomgår nå en omstillingsprosess for å muliggjøre bærekraftig produksjon og forbruk av energi. Aktører slik som energiprodusenter, industri, forbrukere og beslutningstakere står ovenfor en ukjent og kompleks fremtid i lys av dette. Det er mange viktige spørsmål å vurdere: - Hvordan kan vi designe et stabilt og robust energisystem basert (nesten) utelukkende på fornybare energikilder, til en overkommelig pris? - Hvor effektivt vil et gitt politisk virkemiddel være for å redusere klimagassutslipp? - Hva er risikoen ved å investere i en gitt teknologi i dag? - Hvilken rolle vil en ressurs som naturgass spille over de neste tjue årene? For å navigere i denne prosessen, og hjelpe å forstå energimarkeder, brukes ofte matematiske modeller basert på økonomisk teori. Utvikling og bruk av slike modeller er en svært tverrfaglig øvelse som krever en dyp forståelse innen en rekke disipliner slik som matematikk, økonomi, teknologi, politikk, og samfunnsfag, for nevne noen. Prosjektet The Trans-Atlantic cooperation on energy market models (TACEMM) vil danne et nettverk av eksperter på energimarkedsmodellering fra verdensledende universitet og forskningsinstitusjoner i Norge, Brasil, USA og Tyskland. Dette nettverket skal drive med forskning og utdanning som adresserer energisystem og markedsdesign. Innen TACEMM vil det organiseres forskningskoler, kompaktkurs, workshoper for industri og akademia, og utvekslingsprogram for studenter og forskere. Dette vil skape en møteplass for masterstudenter, doktorgradsstudenter og noen av verdens fremste forskere og forelesere innen dette feltet. For å summere, vil TACEMM adressere hvordan energimarkeder kan utformes både for effektiv ressursutnyttelse i dagens system, og for å gi insentiver til investeringer og tilrettelegge for omstillingen til et fremtidig bærekraftig energisystem.


Project leader: Asgeir Tomasgard

Started: 2018

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 4498998

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA