View Project

Norwegian AI Directory

Evidence and uncertainty in an iterative decision-making framework in health and medicine


Description:

På grunn av knappheten på ressurser, er det nødvendig å prioritere mellom hvilke tiltak som bør tas i bruk i helsesektoren. I mange land er en slik prioritering basert på en modellbasert kostandseffektivitetsanalyse, eller en annen type helseøkonomisk evaluering, som innebærer en systematisk evaluering av forventende helseeffekter og kostnader av alternative tiltak. En slik evaluering utgjør et viktig beslutningsunderlag. Slike beslutninger vil alltid være basert på mangelfull informasjon. Det fører til beslutningsusikkerhet og understrekker viktigheten av å gjennomføre kostnadseffektivitetsanalyser ved bruk av et rammeverk som følger prinsippene for kunnskapsbasert medisin. Målet med denne doktorgradsavhandlingen er å formalisere trinnene i en modellbasert evaluering av helseeffekter og kostnader av alternative tiltak for å veilede beslutninger om hvorvidt ny teknologi bør tas i bruk. Disse trinnene er formalisert ved bruk av et iterativ beslutningsrammeverk i helse og medisin. Det iterative beslutningsrammeverket kombinerer tidligere publiserte anbefalinger og tidligere rammeverk, utvider dem ved bruk av prinsippene for kunnskapsbasert medisin og bruk av «value of information» (VOI)-analyse. Dette bidrar både til å redusere beslutningsusikkerhet og til å evaluere i hvilken grad det er behov for ytterligere forskning. VOI-analyse kan også brukes til å designe og prioritere fremtidig forskning. Det foreslåtte beslutningsrammeverket understreker videre viktigheten av iterasjon i beslutningsprosessene i lys av ny og forbedret informasjon. Det iterative beslutningsrammeverket består av tre deler: 1) konseptualisering av beslutningsproblemet, 2) konseptualisering og utvikling av en helseøkonomisk modell, og 3) prosess av modellbasert helseøkonomisk analyse. Avhandlingen består av fire artikler som presenterer anvendelser av det foreslåtte iterative beslutningsrammeverket innen helse og medisin. De to første artiklene er eksempler på hvordan data fra forsikringsselskap eller fra registre kan brukes til å informere den helseøkonomiske modellen innenfor det foreslåtte beslutningsrammeverket. I Artikkel I estimeres det årlige kostnader og ressursbruk forbundet med screening privatforsikrede kvinner i aldersgruppen 40-49 år i USA ved bruk av et stort datasett fra amerikansk forsikringsselskap. I Artikkel II estimeres det tilbakefallsrater av tarmkreft ved bruk av offentlig tilgjengelige registerdata i USA. Siden tilbakefallsrater ikke er direkte observert i registerdataene, ble multistate-overlevelsesmodellering benyttet, noe som muliggjorde estimering av populasjonsbaserte tilbakefallsrater. Artikkel III legger til rette for bruk av «expected value of sample information» (EVSI)-analyse som en del av det iterative beslutningsrammeverket ved å presentere en trinnvis veiledning, og anbefalinger for bruk av fire nylig utarbeidede EVSI-metoder. I Artikkel IV presenteres det et eksempel på anvendelse av hele beslutningsrammeverket, inkludert alle delene (Del I-III av beslutningsrammeverket). Avhandlingen foreslår et iterativ beslutningsrammeverket som følger prinsippene for kunnskapsbasert medisin, og understrekker viktigheten av en iterativ prosess i beslutninger om innføring av nye tiltak i helse og medisin. Dette beslutningsrammeverket kan brukes til å informere og veilede prioritering av nye tiltak i helsevesenet. Videre kan det iterative beslutningsrammeverket brukes til å vurdere behovet for videre forskning og identifisere de optimale designene av fremtidig forskning. Med det kan det iterative beslutningsrammeverket gi et bedre grunnlag for beslutninger innen helse og medisin.


Project leader: Yngve Mikkelsen

Started: 2017

Ends: 2020

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1755998

Institution: LINK MEDICAL RESEARCH AS

Address: NA