View Project

Norwegian AI Directory

Smart planlegging av endringer i integrerte verdikjeder for produksjon av avansert skipsutstyr


Description:

Målet vi jobber etter er fortsatt å skape robuste planer for produksjon av skipsutstyr der effekter av endringer som oppstår etter at kundeavtaler er inngått og leveringsdato er bestemt, både kan beskrives og håndteres. Rammen for slike planer er forstatt i tråd med APICS anbefalinger et planverk i tre nivåer: 1. Strategisk nivå der eksisterende avtaler og nysalg vurderes opp mot tilgjengelige produksjonsressurser. (Sales and Operations Planning). Dette er også tema i PhD'en som er tilknyttet prosjektet. 2 Taktisk nivå der utførelsen av avtalt produksjon avstemmes mot materialtilgang og tilgjengelige produksjonsressurser (Masterplan) 3 Operativt nivå der den detaljerte utførelsen planlegges og styres. (Operations plan) Dette arbeidet har vært videreført i år der vi særlig har sett på mulighetene for planlegging på operativt nivå. Dette handler om å gjøre smarte valg når avvik fra planene og endringer oppstår. Et viktig mål er å minimere gjennomløpstid/"Make-span" for produktene. Mengden varer i arbeid og gjennomløpstid er etter "Little's law" direkte proporsjonale størrelser. Gjennomløpstiden følger samtidig av kapasitetsutnyttelse i flaskehalsene i produksjonen. Problemet i ETO produksjon er at hvert enkelt produkt må regnes som unikt (ikke repeterbar produksjon) og at flaskehalser derfor kan flytte seg avhengig av hvilke deler man velger å produsere. Delene skal i tillegg sammenstilles/monteres slik at det er den delen som er ferdig sist som bestemmer når produktet tidligst kan være ferdig. Dette arbeidet fortsetter neste år. En type hendelser som ofte forstyrrer produksjonen i ETO bedrifter er produksjon av reservedeler. Behovet for reservedeler er på mange måter uforutsigbart og krever rask reaksjon når det oppstår ettersom reparasjonsarbeidet bare kan utføres når båten er i havn. Vi har derfor utviklet en lagerstyringsmodell som tar hensyn til at behovet for reservedeler oppstår nokså sporadisk, men krever kort responstid. Hensikten er å "skjerme" produksjon av nye produkt/avtaler mot slike forstyrrelser.


Project leader: Magne Gøran Lyngstad

Started: 2018

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 11324988

Institution: BRUNVOLL AS

Address: NA