View Project

Norwegian AI Directory

Utvikling av beslutningsstøttesystem for forbedring av laksens vekst gitt faktiske omgivelser


Description:

Hva er den optimale måten å produsere laks på? Dette er omfattende spørsmål, som man vil få svært ulike svar på hos ulike oppdrettere. Burde man fôre mest mulig tidlig på dagen? Burde man splitte fiskegrupper? Er det nødvendig å overfôre for å sikre best mulig vekst? Oppdrettere står ovenfor valg i hverdagen som har stor implikasjon både på produksjonen, og til dels miljøet. Det er ikke mulig å produsere laks 100% optimalt, men det er dokumentert omstendigheter og driftsformer som vesentlig forbedrer veksten til laks. Fôrselskapet Biomar har gjennom forsøk enkelte ganger dokumentert vekstrater som ville forkortet en produksjonssyklus med over 100 dager. Så hvilke omstendigheter og driftsformer er det som forbedrer veksten så enormt? Det enkle svaret er at det vet man ikke, og dette er motivasjonen for dette prosjektet. Det finnes i dag ikke etterprøvbar kunnskap som sier noe om hvordan man burde drive oppdrett, gitt de omgivelsesvariable man er stilt ovenfor. Dette prosjektet tar sikte på å gjøre noe med det, og fokuset er i første omgang å se på fôrtyper og størrelser som kontrollert variabel. Innovasjonsidèen til prosjektet er å kombinere den fremste kunnskapen om effekten av de variable oppdretter kan styre over med den fremste kompetansen på maskinssyn og biomassemåling. Prosjektet er todelt: I del 1 av prosjektet skal det etableres sammenhengene mellom vekst og de ulike inputparametrene. Fra første forsøk ble det avdekket interessante sammenhenger mellom veksten til fisken og størrelsen på fôret den fikk. Dette testes nå ut i stor skala, der det fôres med ulike størrelser pellet intermittent mellom de ulike forsøksgruppene.


Project leader: Sven Jørund Kolstø

Started: 2019

Ends: 2021

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 6052993

Institution: OPTOSCALE AS

Address: NA