View Project

Norwegian AI Directory

Autonomous containment- and production systems for smolt and post-smolt production


Description:

Dagens anlegg for smoltproduksjon baserer seg på de samme produksjonsprinsippene og -metodene som eldre anlegg fra 1980-tallet, bare i større skala. Dette vises ved at kostnadsdrivende operasjoner som flytting og sortering av fisk (f.eks. i forbindelse med vaksinering), vasking og desinfeksjon av produksjonskar, samt daglig tilsyn av fisken utføres manuelt. Det foreligger også et ønske i lakseoppdrettsnæringen om å redusere produksjonstiden i sjø bl.a. gjennom å holde fisken lenger i landbaserte anlegg før utsett i sjø. Sammen med ambisjonen om en femdobling av produksjonen av oppdrettslaks mot 2050 underbygger dette behovet for en kapasitetsøkning hos smoltprodusentene. AUTOSMOLT 2025 har hatt fokus på utvikling av ny teknologi for datafangst og -analyse, autonome operasjoner og vedlikehold i smoltindustrien. Kombinasjonen av de nye verktøyene vil utgjøre en helhetlig tilnærming som tilrettelegger for fremtidens standardiserte, forutsigbare og intelligente smoltproduksjon. Prosjektet har gjennom 2020 hatt som hovedfokus å identifisere nødvendige forutsetninger som er relevante for overgangen fra dagens produksjonsmodell, som baseres på manuelt arbeid, til en mer automatisert modell for fremtiden. Basert på denne kunnskapen vil det utledes en prosessmodell for optimal og autonom smoltproduksjon som har som mål å forbedre internlogistikk og realisere "Just-in-time" bioproduksjon. Arbeidet inkluderer også systemkravsidentifikasjon, spesifisering av instrumentering, systemarkitektur, programvare for prossessregulering, feilhåndtering og nødvendige sikkerhetsbarrierer. I tillegg har sensortyper og instrumenter som er nødvendige for utviklingen av fremtidens full-autonome smoltproduksjon blitt spesifisert som en del av arbeidet. SEATONOMY-metoden er blitt brukt for å studere utfordringene knyttet til automatisering og fremtidens smoltfasiliteter. Fra dette har det også blitt utledet nødvendige forutsetninger for en holistisk tilnærming til neste generasjons smoltproduksjonsenheter. Prosjektet ble utført i samarbeid med Scale Aquaculture, Brimer, Salmon Evolution, Andfjord Salmon, Posicom, Sinkaberg Hansen, WAGO, FESTO, NTNU og SINTEF Ocean. Prosjektpartnere har bidratt på studien ved å gi innspill på automasjonsnivået i dagens produksjonsenheter. Et spørreskjema ble sendt ut til partnere involvert i landbasert oppdrett med mål om å forstå deres utfordringer knyttet til produksjon av smolt. Resultatet knyttet til denne spørreundersøkelsen viser at det er tydelige eksempler på daglige operasjoner som allerede nå kan automatiseres for å senke belastningen på arbeidere betraktelig. Her ble det funnet flere oppgaver som bør prioriteres for automatisering, der de viktigste er vasking av kar, overvåkning av vannkvalitet, fjerne dødfisk, samling og prosessering av avfallsstoffer, autonom overvåkning av fiskeoppførsel, -velferd og andre miljøparameter (som f.eks. vannhastighet og vannivå). I 2020 har vi også startet utviklingen av et interaktivt og brukervennlig programvaregrensesnitt for observasjon og tolkning av sensordata og alarmer. I løpet av 2021 har aktiviteter i AP2 og AP3 vært hovedfokus, men har ikke blitt fullført på grunn av tidlig avslutning av prosjektet. I AP2 ble initielle resultater innsamlet i form av en liste over relevant utstyr, identifisering av parametere, forslag til potensielle løsninger og et konsept på et modulært sensorsystem. Aktiviteter i AP3 består av en konseptstudie og analyse av autonome vedlikeholdsoperasjoner relatert til å estimere tanken sin status, vasking av tank samt både avfallsfjerning og fjerning av dødfisk. Her har også systemkriterier blitt indentifisert for maskinvare og programvare. Det har blitt foretatt en grundig undersøkelse av forskjellige fleksible robotiserte løsninger og det har blitt fremlagt forslag til en ny løsning designet for landbasert smoltproduksjon. Resultatene så langt indikerer et klart behov for utviklingen av nye metoder og avanserte teknologiske løsninger for å løse nåværende og fremtidige utfordringer i landbaserte oppdrett. Industripartnerne i prosjektet har også indikert viktigheten av økt objektivitet og autonomi i industrien.


Project leader: Eleni Kelasidi

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 3748780

Institution: KVE-EN AS

Address: NA