View Project

Norwegian AI Directory

Closing the Water Cycle Gap with Harmonised Actions for Sustainable Management of Water Resources WATER HARMONY


Description:

Vann er en knapp ressurs. Ikke-bærekraftig bruk, sammen med raskt økende befolkning, forsterker de negative virkningene på naturlige, miljømessige, geografiske og sosiale forhold, som allerede er under økt press fra klimaendringer. Fremvoksende mikroforurensninger (MF) og utslippene deres, selv ved sporkonsentrasjoner, bidrar til akkumulering i vannmiljøet med potensielt skadelige konsekvenser for både akvatiske økosystemer og menneskers helse. Menneskeheten står overfor en selvpåført forestående krise som et resultat; Europa er intet unntak fra dette økende gapet mellom etterspørsel og tilbud på vann. Mange nasjonale og transnasjonale tiltak har ført til en bedre forståelse av behov og muligheter i vannsektoren. Likevel er kompetansen i og utenfor Europa fragmentert og underutnyttet. Mange ledende vitenskapelige miljøer over hele verden er opptatt av å finne innovative og kostnadseffektive løsninger på disse vannrelaterte problemene. Ressursene deres utnyttes imidlertid på en lite rasjonell måte, og potensialet for synergier blir sterkt underutnyttet på grunn av utilstrekkelig kommunikasjon. Water Harmony-prosjektets ambisjon er å forene kompetente forskere, sluttbrukere, beslutningstakere og publikum til å utvikle og i fellesskap demonstrere beste praksis som potensielt er verdifull for Europa og utover ved å adressere SDG6 *Sikre tilgang til vann og sanitet for alle*, maksimere synergier og rasjonalisere ressurser og innsats. Målet med Water Harmony-prosjektet er å lukke vannsyklusgapet ved å harmonisere global god praksis for forsvarlige og smarte vannforvaltningskonsepter som adresserer nye utfordringer og mobilisere interessenter. Prosjektet er organisert som ERANET WaterJPI aktivitet. Tolv partnere fra Norge, Sverige, Spania, Polen, Romania, Israel, USA, Australia, Singapore og Kina vil demonstrere to strategier som tetter vannsyklusgapet via fire innovative ledelsesdemo-prosjekter og 7 nyskapende teknologiske utstillinger. Prosjektet gjennomføres dels hos hver partner og dels i fellesskap. Hver partner gjennomfører sine egne forskningsaktiviteter, mens flere fellesaktiviteter som innovasjonsleirer, ekspertvurderingsfora og kunnskapsutveksling er planlagt. COVID-19-restriksjoner har sterkt påvirket de felles aktivitetene, og praktisk talt ingen fysiske møter har vært gjennomført siden desember 2019. To av de viktigste samarbeidsaktivitetene de to innovasjonsleirene som var planlagt i 2020 i Israel og Spania har blitt utsatt flere ganger og er nå forventet i 1Q2022. Mens de fleste internasjonale partnere måtte stanse eller utsette feltaktiviteter i 2020, har mange av dem klart å gjennomføre sine lokale aktiviteter helt eller delvis i 2021. Noen fellesaktiviteter, for eksempel dataanalyse mellom svenske, polske, norske og nederlandske partnere, ble utført eksternt. De fleste partnere har søkt om forlengelse enten til slutten av 2022 eller midten av 2023 og har fått godkjenning fra sine respektive nasjonale myndigheter. NMBUs aktiviteter ble også sterkt forsinket på grunn av COVID-19-restriksjoner i 2020. Feltaktiviteter ble imidlertid intensivert i 2021, og mye nødvendig data for digital analyse ble samlet inn. NMBU ledet teknologivurderingsforumet, hvor resultater fra 6 partnere ble presentert og diskutert. NMBU har samarbeidet med Deltares (NL) innen dataanalyse og hatt en kontinuerlig dialog med ikke-finansierte partnere (US, SG, CN, AU). NMBU forventer intensive lokale og felles aktiviteter i 2022, og forventer forlengelse av prosjektet til juni 2023.


Project leader: Harsha Ratnaweera

Started: 2019

Ends: 2023

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 3799999

Institution: NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)

Address: NA