View Project

Norwegian AI Directory

An inverse translational research project for identifying new treatments for Parkinsons disease: The Epi-screening project


Description:

Målsetningen med dette prosjektet er utvikling nye og effektive behandlinger mot Parkinsons sykdom. Vi vil kombinere data fra de unike norske helseregistre med eksperimentelle studier i samarbeid med forskere i et av verdens ledende basal-forskningsmiljø. Dette er en innovativ og tverrfaglig studie og et såkalt «high risk / high gain» prosjekt der utfallet ikke er gitt, men der vi vil kunne identifisere ny behandling og utfordre dagens kunnskap om sykdommen. Vi vil først utføre en screening av de ca. 800 mest brukte medisinene registrert i det norske reseptregisteret som inneholder alle resepter brukt av alle nordmenn siden 2004. Vi vil se om bruk av noen av disse medisinene er assosiert med økt eller redusert risiko for å utvikle Parkinsons sykdom. Vi vil deretter utføre videre analyser av de mest lovende medisinene, der vi vil studere effekten av doser og tid som har gått mellom bruken av disse medisinene og tidspunktet for diagnosen av Parkinsons sykdom. Målet med disse analysene er å avsløre om assosiasjonene vi finner skyldes at Parkinson pasienter har brukt disse medisinene fordi de har Parkinsons sykdom eller om sammenhengen faktisk reflekterer en reell endring i risikoen for å utvikle Parkinsons sykdom. I en siste fase av studien vil bringe listen av de mest attraktive medisinene til valideringsstudier der vi bruker eksperimentelle modeller på et molekylært nivå. Vi vil studere mekanismene som disse medisinene antas å være involvert i. Vi vil bruke dyremodeller og nerveceller dyrket fra menneskeceller. Effekten av medisiner som er validert i alle tre faser av studien, representerer sannsynligvis reelle biologiske mekanismer ved Parkinsons sykdom. Siden disse medisinene har en kjent bivirkningsprofil, kan resultatene fra denne studien danne et direkte grunnlag for kliniske fase-II studier på mennesker. Dette kan føre til utvikling av ny behandling på betydelig kortere tid enn det tar i en mere tradisjonelle studier for utvikling av nye medikament. En foreløpig screening av de dataene fra de norske registrene har gitt en liste av 25 medikament som signifikant reduserer risikoen for Parkinsons sykdom. Vi er nå i ferd med å gå igjennom disse kandidatene for å evaluere dose-respons effekter, studere tiden mellom bruk av medikamentene og sykdomsdebut ? og se på om det er forskjeller i effekt mellom kjønn og ulike aldersgrupper.


Project leader: Trond Riise

Started: 2020

Ends: 2025

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 11976000

Institution: UNIVERSITETET I BERGEN

Address: NA