View Project

Norwegian AI Directory

Enhanced Ocean Colour Remote Sensing for Optically Complex Waters


Description:

Klimaet på jordkloden er i endring, og havet, som dekker 71% av jordoverflaten, spiller en stor rolle. I kystnære strøk er det langt flere partikler i vannet enn på åpent hav, noe som gjør vannets optiske egenskaper mer komplekse. Både typer partikler og konsentrasjonen av dem i vannet kan gi svar på hvordan det marine økosystemet endrer seg i takt med klimaet. Optiske målinger i kystfarvann og i fjordene, kombinert med vannprøver er viktig for å kartlegge disse endringene. Om våren og tidlig på sommeren er det vanlig at både sjøen og fjordene på vestlandet blir helt grønne. Som regel er dette enten på grunn av algeoppblomstring eller fordi isbreer smelter og fører med seg store mengder sand og leire ut i vannet. Grønnfargen på vannet kan se veldig lik ut i disse to tilfellene, og det kan være vanskelig å skille dem fra hverandre på satellittbilder. Det er også slik at bortimot 90% av lyset som treffer satellitten, kommer fra atmosfæren og ikke fra vannet den vil se nærmere på. Det er derfor avgjørende med gode atmosfære-korreksjoner, for å filtrere ut det lyset som ikke kommer direkte fra vannet. EcoSens-prosjektet har to tydelige hoveddeler: 1) Vi skal gjøre målinger av vannets optiske egenskaper direkte i vannsøylen, og deretter 2) bruke måleresultatene i modeller til å utvikle bedre slike atmosfære-korreksjoner. Dermed vil vi både kartlegge partikkelsammensetningen i vannet og kunne tolke satellittbildene bedre. Slik kan vi nærme oss en målsetning om å kunne identifisere hvilke partikler som befinner seg i vannet ved hjelp av fjernmålinger. I løpet av prosjektets første år har vi hatt et svært vellykket feltarbeid i Marifjøra. Vi gjorde en rekke ulike optiske målinger i Gaupnefjorden på forsommeren, da fjorden er helt grønn/turkis på grunn av smeltevann fra Jostedalsbreen. I tillegg har vi ansatt en PhD-student som er godt i gang med å analysere satellittbilder fra dette området i samme tidsperiode. Vi jobber med å systematisere måleresultatene fra fjorden slik at de kan settes inn i modeller som skal forbedre fjernmåling av de optisk komplekse vannmassene. Vi har også brukt mye tid på kalibrering av sentrale instrumenter i laboratoriet, og publisert to vitenskapelige artikler (i tillegg en innsendt) basert på både laboratorie- og in situ-målinger.


Project leader: Arne Kristoffersen

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 7989989

Institution: UNIVERSITETET I BERGEN

Address: NA