View Project

Norwegian AI Directory

NGINO Next Generation Internet in Norway


Description:

Europakommisjonen lanserte høsten 2016 initiativet om neste-generasjons internett (Next Generation Internet, NGI). Initiativet tar sikte på å forme det fremtidige internettet som et interoperabel plattforms økosystem som støtter de sentrale europeiske verdiene: åpenhet, inkludering, transparens, personvern og datasikkerhet. Den overordnede oppgaven til NGI-initiativet er å forme og implementere internettet på nytt for det tredje millenniet. Til tross for at det er en tid siden NGI-initativet ble lansert, er det ingen aktiv deltakelse fra norske aktører. Det har flere negative konsekvenser som i) lavere kjennskap til NGI-utviklingen, ii) mindre involvering i utformingen av den strategiske NGI-visjonen, i aktiviteter og i tilhørende finansieringsmuligheter gjennom Horizon Europe, iii) dårligere utnyttelse av de store finansieringsmulighetene som er åpnet for tredjepart, som toppforskere, oppstartsbedrifter og SMB'er i Norge og iv) utilstrekkelig innsats for å kartlegge og forene aktuelle aktører, fra akademia og næringsliv, og formidle deres synspunkter på et samstemt vis. For å kunne møte disse utfordringene er det nødvendig med en dedisert og mer fokusert innsats fra norske instanser for å utnytte og undersøke mulighetene NGI-intiativet representerer, på nasjonalt og europeisk nivå, for til slutt å kunne utøve en strategisk innflytelse på hele NGI-utviklingen. Derfor har NGINO-prosjektet blitt designet for å koordinere norske intiativer mot EU, for å støtte utviklingen av en norsk strategisk forsknings- og innovasjonsagenda og undersøke og formidle informasjon om de europeiske finansieringsmuighetene som ligger under NGI-initiativet. NGINO er basert på et sterkt konsortium som er sammensatt av ledende aktører: NTNU, UiO, Telenor, SINTEF og NRK. Konsortiepartnerne representerer et mangfold av disipliner og insustrier som etterspørres av NGI-initiativet.


Project leader: Torbjørn Svendsen

Started: 2019

Ends: 2022

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 999997

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA