View Project

Norwegian AI Directory

Centre for research-based innovation on Mobile Mental Health (ForHelse)


Description:

Målet for Forskningssenter for digitale psykiske helsetjenester (Forhelse) er å øke bruken og nytten av digitale psykologiske intervensjoner. Målet er at i 2025 er minimum 15 % av alle psykologiske intervensjoner digitale, med en økning til 20% i 2030. Innen fagfeltet digitale helsetjenester er det store kunnskapshull knyttet til effekt og kost-nytte. I tillegg er det manglende kunnskap om hva som hemmer og hva som fremmer skalering av effektive og kostnadsnyttige digitale intervensjoner. Dette er kunnskap som er etterspurt av våre næringslivspartnere, helsetjenestepartnerne og lokale, nasjonale og internasjonale myndigheter. Forskningen i senteret vil inkludere 8 stipendiater på PhD nivå og 4 postdoktorer. All forskning i senteret vil være knyttet til en eller flere målgrupper og kontekster: Ungdom med angst i primærhelsetjenesten. Kvinner med fødselsdepresjon i primærhelsetjenesten. Voksne med IBS (irritert tarm) i spesialisthelsetjenesten. Voksne med angst og depresjon i spesialisthelsetjenesten. Voksne med kroniske helseplager hos privat helsetilbyder Voksne med kognitive senvirkninger etter kreftbehandling I løpet av senterets første år er det gjennomført omfattende formidling. Hovedvekten av formidlingen er rettet mot målgruppene for de digitale helsetjenestene og for brukerpartnerene. I tillegg er det gjennomført formidling til den generelle befolkningen. Forhelse arrangerte den 23 september 2021 en konferanse der senterets egne medlemmer deltok i tillegg til nasjonale og internasjonale kollaegaer. Alle næringslivspartnerne i senteret ble invitert til å presentere sine produkt på konferansen, og en slik presentasjon ble avholdt. I senterets første år har næringslivspartnere og helsetjenestepartnere tatt i bruk innovasjoner knyttet til digitale psykiske helsetjenester. For det første har næringslivspartner Youwell AS inngått avtale med Helsedirektoratet om å tilby to digitale psykiske helsetjenester utviklet i miljøet. Ved Helse Bergen HF har vi i 2021 opprettet et skriveteam som bistår fagmiljø når disse ønsker å utvikle en ny digital helsetjeneste. Målet er et skriveteamet skal akselerere utviklingen av nye digitale helsetjenester. I løpet av det første året har vi mottatt 1 ny bevilgning med mål om å øke tilgangen på videreutdanning innen digitalisering av helsetjenestene. Finansieringen kommer fra Kompetanse Norge og målet er at en ny fleksibel og primært digital videreutdanning, basert på studentaktiv læring vil prøves ut i 2023. Det har i det første året utgått 3 vitenskaplige publikasjoner fra senteret.


Project leader: Tine Nordgreen

Started: 2020

Ends: 2028

Category: Helse Vest RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 96000000

Institution: HELSE BERGEN HF

Address: NA