View Project

Norwegian AI Directory

Et framtidsrettet og bærekraftig betalingssystem for kollektivtransport


Description:

Korona-pandemien har aktualisert behovet for et billettsystem som er mer tilpasset sporadisk reisende. Dette har blitt diskutert i media gjennom hele pandemien. Betalingsmodeller for lokal kollektivtransport består gjerne av en sonestruktur, enkeltbilletter og periodebilletter, samt sosiale rabatter. Til tross for nye betalingsløsninger og teknologiske muligheter, har selve betalingsmodellen stort sett stått fast i mange tiår. Dagens modeller har en rekke svakheter: - En kort, sonekryssende kollektivreise kan være svært dyr, mens en lang reise innenfor samme sone kan være svært billig. - Periodebilletter gjør at en ekstra reise oppleves gratis. Samtidig er rushperiodene dyre å betjene for kollektivselskapene. Det blir et stort misforhold mellom den lave prisen på rushtidsreisen og den høye kostnaden ved å produsere den. - Utenom rush er det motsatt. Da reiser flere med enkeltbilletter, samtidig som det er mer ledig kapasitet. Det oppstår et misforhold mellom høy billettpris og lav marginal produksjonskostnad. - Månedskortholdere sparer ingenting på å arbeide hjemmefra eller å velge sykkel en gang iblant. - For dem som kunne valgt kollektivtransport innimellom, er det motsatt: Høy enkeltbillettpris gjør det avskrekkende dyrt å la bilen stå. - Teknologi kan brukes til å gi en riktigere pris for kollektivreisen. Hvis systemet observerer hvor passasjeren går på og av, kan det beregnes en pris for strekningen som er medgått. Prisen bestemmes av ev. sosiale rabatter og av andre regler, som en maksimalpris per måned. - Dagens betalingsmodeller er lite egnet for nye transportformer. Et digitalisert, fremtidsrettet betalings- og takstsystem bør bidra til mer sømløs betaling, motivere til mer bærekraftig reiseatferd og være enklere og mer rettferdig i bruk. BillSmart skal utmeisle og teste alternative betalingssystemer og kartlegge effektene på inntektsstrømmer og reiseatferd. Dette skal gjøres gjennom pilotering og testing av nye takstsystemer. Siden tildeling av prosjektet i våren 2020 har prosjektgruppen jobbet med å få en felles forståelse for den eksisterende litteraturen om billetteringssystemer og reiser. Videre har prosjektet jobbet frem en previsualiseringsverktøy (https://nybetaling.kolumbus.no/) for å visualisere alternativer til dagens modell. Kolombus har presentert denne på Kollektivkonferansen 2020 (20.november 2020). Kolumbus har sammen med utviklerselskapet Netpower AS jobbet med teknologi for automatisk registrering av reiselengde ved hjelp av smarttelefon og posisjonsdata fra bussene, og har en prototype klar til testing nå. Prosjektet er et samarbeid mellom Kolumbus, Viken fylkeskommune og Transportøkonomisk institutt. Prosjektet løper fra 2020 til våren 2023.


Project leader: Fredrik Alexander Gregersen

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 5999984

Institution: KOLUMBUS AS

Address: NA