View Project

Norwegian AI Directory

Faster Assembly by Learning


Description:

Digital transformasjon er en uunngåelig prosess som omfatter enhver virksomhet og krever en proaktiv holdning og endringsvilje. Covid-19-pandemisituasjonen synliggjorde relevansen av dette, gjennom økt bevissthet og implementering av digitale rutiner og verktøy for arbeidslivet. Norsk og internasjonal industri befinner seg i en fase vi gjerne omtaler som Industri 4.0. Denne er karakterisert av bruken av teknologier som roboter, digitale tvillinger, kunstig intelligens og virtuell virkelighet for å heve produksjonseffektiviteten til et høyere nivå. De mange forandringene og en høy innovasjonstakt i organisasjonene krever kompetanse og forståelse fra de som skal utføre arbeidsoppgavene. Opplæring og kompetanseheving krever også at det blir avsatt ressurser til arbeidet med overføring av kunnskap mellom ansatte og intern kursvirksomhet. Formålet med prosjekt FAbL er å møte disse utfordringene, og å bidra til konkurransekraft gjennom økt læringstakt for mellomstore norske bedrifter ved bruk av ulike former for digital læringsteknologi. Den neste bølgen av vellykket innovasjon i industrien vil i stor grad avhenge av hvor raskt og effektivt bedriftene tar i bruk og nyttiggjør seg passende teknologier i produksjonen, systemer for læring og opplæring på arbeidsplassen, og ikke minst systemer for kunnskapsforvaltning. Gjennom å utvikle et digitalt system for læring skal prosjektet bidra til å optimalisere læringshastigheten mellom ansatte, og ved det være med på å opprettholde konkurransekraften innenfor rammene av Industri 4.0. Målet er at bedre utnyttelse, deling og formidling av taus kunnskap (tacit knowledge) i organisasjoner gjennom fleksibel læring og arbeidsdeling, raskere og sikrere montering og vedlikehold, og bedre og mer effektive interaksjoner mellom menneske og maskin (HMI). Prosjektet vil kunne teste flere former for teknologi innenfor en Industri 4.0-kontekst, men vil hovedsakelig fokusere på VR (virtual reality) og AR (augmented reality). Prosjektet tar i bruk brukersentrert designmetodikk og aksjonsforskning for å involvere de ansatte som skal bruke teknologien og forske på det faktiske behovet for og den opplevde verdien av denne formen for læring, kunnskapsdeling og ferdighetstrening. En utfordring vi står overfor i dag er mangel på kunnskap om hvordan ulike former for teknologi blir tatt i bruk og forstått av menneskene i bedriftene. Prosjekt FAbL har også som mål å øke kunnskapen om hvordan digitale læringsverktøy blir akseptert og brukt av medarbeidere, og utvikle et reisverk basert på læringsteknologi for å bidra til effektivitet og fleksibilitet i møte med økt endringstakt og stadig høyere krav til omstilling i industrien. I 2021 har vi i FAbL prosjektet gjennomført følgende aktiviteter: Vi har prøvd og testet ut VR teknologi i forskjellige opplæringssituasjoner (møter i VR, VR innspilling av opplæringssituasjon). Vi har testet ut AR teknologi i produksjonssituasjoner og i presentasjoner. Vi har benyttet oss av «double diamond» metoden for videre utvikling av pilotprosjekter i kommende periode av prosjektet.


Project leader: Øyvind Tangen

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 7996454

Institution: HAPRO ELECTRONICS AS

Address: NA