View Project

Norwegian AI Directory

Platform as Service Technologies for High-performance Blockchain-based Supply Chain Management Systems


Description:

Spore fisken med blokkjeder Kina er et av de viktigste markedene for norsk fisk, både direkte til deres indre markeder som konsum, men også som videreforedlingsmarked. Kravene til norsk fisk i ulike markeder er under kontinuerlig endring, og hvor problemene tidligere ofte var relatert til toll og tariffer, ser vi i dag at de er knyttet til bærekraft, mattrygghet og -kvalitet og fiskehelse. Det blir flere krav, de er mer detaljerte og er ikke nødvendigvis forenelig med norske krav, noe som skaper flere utfordringer tilknyttet interoperabilitet mellom IT-systemene til aktører i de svært forskjellige regulative miljøene i Kina og Norge. For å imøtekomme fremtidige regelverk og øke sporbarhet gjennom hele fiskens forsyningskjede, har prosjektet PaaSforChain som mål å spore fisken fra den hales opp fra havet til den ligger på bordet, klar til å spises. Det har lenge vært problemer tilknyttet sporbarhet av mat i situasjoner hvor ikke alle partnerne har tillit til hverandre, hvor juks er utbredt og det kreves hyppige manuelle kontroller for å ivareta matsikkerhet. Videre kan fisken under transport og lagring utsettes for kvalitetsforringende prosesser som tinesykluser. For å motvirke disse problemene vil vi spore fisk via blokkjedeteknologi for sikkert å lagre nær data som sertifiseringer, kvalitet, og sensordata. Blokkjeden vil fungere i et naturlig samspill med geodistribuerte skjemaløse databaser for kontinuerlig strømming av data, slikt at man kan utnytte det beste fra begge verdener. Dermed vil applikasjonen effektivt og sikkert kunne spore bedervelig, fysisk gods Vi har intervjuet flere interessenter i fiskeriforsyningskjeden mellom Norge og Kina. Den første versjonen av en blokkjedebasert applikasjon er utviklet. Flere fagfellevurderte artikler fokusert på sentrale momenter innen teknologi, etikk, og kultur for blokkjedebaserte forsyningskjedeapplikasjoner har blitt publisert. Videre har vi utviklet en ny konsensusalgoritme som forbedrer støtten for opplasting av høyfrekvensdata til blokkjeden. Vi har utviklet flere verktøy for kildekodeanalyse for å kunne oppdage eventuelle sikkerhets- og personvernsvakheter. Vi har gjennomført en litteraturstudie på effektene av blokkjedeteknologier på bærekraft. Konsortiet har lever flere patentsøknader basert på innovasjoner.


Project leader: Jingyue Li

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 9980975

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA