View Project

Norwegian AI Directory

DigiWells: Digital Well Center for Value Creation, Competitiveness and Minimum Environmental Footprint


Description:

Målet med senteret er å utvikle ny kunnskap, metoder og innovative løsninger for å forbedre brønnleveranse prosessen ved bruk av av digitalisering, nye sensorer, høyhastighets telemetri, automatisering og autonomi. Bore- og brønnkostnader utgjør ofte opptil 50% av de totale feltutviklingskostnadene. Ifølge OD er boring av flere brønner det viktigste middelet for å øke utvinningen fra eksisterende felt. Beslutningstaking og optimalisering under planlegging og utførelse av bore- og brønn-operasjoner er utfordrende på grunn av usikkerhet i undergrunnen, begrenset tilgjengelighet av målinger og behov for interaksjon mellom ulike fagområder og forskjellige kommersielle aktører. Lønnsomme brønner blir stadig viktigere for utvikling og drift og indirekte ressursforvaltning på norsk sokkel. Digitalisering, nye sensorer, nye høyhastighets telemetriløsninger, automatisering, autonomi og forbedrede arbeidsprosesser har potensial til å muliggjøre en betydelig forbedring av brønnleveranseprosessen. Senteret vil utforske disse mulighetene ved å kombinere domenekunnskap med grunnleggende forskning for å akselerere den digitale transformasjonen av brønnleveringsprosessen. Senteret tar sikte på å utvikle nye arbeidsprosesser for planlegging av bore- og brønnoperasjoner, nye sensorer, nye løsninger for interoperabilitet, nye løsninger for automatisert og autonom boring, og beslutningsstøttesystemer for geostyring. Nye løsninger vil bli demonstrert på de nasjonale forskningsinfrastrukturene OpenLab Drilling og Ullrigg, og mot feltdata fra operatører. Senteret er en samarbeidsarena for operatører, serviceindustri, offentlige myndigheter, forskningsinstitusjoner og akademia i Norge og internasjonalt. Resultatene fra senterets aktivitet vil muliggjøre innovasjon, forretningsutvikling og verdiskaping for det norske samfunnet. Videre vil senteret i samarbeid med universiteter utdanne neste generasjon spesialister som vil bidra til å implementere de oppnådde forskningsresultatene. Noen viktige resultat fra senteret har vært en innovativ løsning for å dempe vibrasjoner i borestrengen, metodikk for å planlegge boreoperasjoner på en robust måte og metodikk for å få til interoperabilitet på tvers av relevante fagdisipliner.


Project leader: Erlend H. Vefring

Started: 2020

Ends: 2028

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 96000000

Institution: NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

Address: NA