View Project

Norwegian AI Directory

SFI Smart Ocean Flexible and cost-effective monitoring for management of a healthy and productive ocean


Description:

Bærekraftig forvaltning av norske farvann, sikker og optimal drift av undervannsinstallasjoner, samt god sameksistens mellom havnæringene, krever bedre data- og kunnskapsbasert beslutningsunderlag. I dag gjøres en mengde målinger i havet, kystnære områder og fjorder, fra skip, drivbøyer, og i noen grad undervanns-bøyer og fjernstyrte farkoster. Det er imidlertid stor mangel på sanntids- og langtidsmålinger, som kan muliggjøre mer systematisk overvåking av viktige parametre på kritiske lokasjoner under vann over tid, med stedfaste og smartere sensorer. SFI Smart Ocean utvikler et trådløst observasjonssystem som vil kunne gi varselsignal når en hendelse inntreffer som er kritisk for miljøet; samt kunne gjøre overvåking på og rundt undervannsinstallasjoner, som underlag for behovsbasert vedlikehold og sikker drift av disse. Systemet vil være basert på et nettverk av autonome, energieffektive og smarte undervanns-sensorer som vil muliggjøre innsamling og analyse av store mengder informasjon om havmiljøet og offshore installasjoner. Smart funksjonalitet i sensorer og nettverk vil bidra til en vesentlig bedre utnyttelse av dataoverføringskapasitet enn i dagens løsninger for direkte en-til-en kommunikasjon. Data og informasjon vil bli tilgjengelig på et aggregert nivå for myndigheter, havnæringer og forskning. Langtidshistorikk fra stedfaste sensorer i sjø og på installasjoner, i fjorder, kystområder, havne- og industriområder, sammen med avansert dataanalyse, vil gi varselsignal om hendelser og anomalier i drifts- og havmiljø, som beslutningsunderlag for tiltak og intervensjon. Samtidig blir tilrettelegging for fremtidig implementering av droner viktig for også å understøtte autonome operasjoner. Resultatene fra forskningssenteret vil ha stor nytteverdi på tvers av havnæringene petroleum, havvind, fiskeri og havbruk, og ha betydning for økt bærekraft, sikkerhet og kostnadseffektivitet innenfor marine operasjoner. Senteret jobber svært tverrfaglig med fokus på samspill mellom teknologier og partnere til felles nytte for havindustriene. For å sikre best mulig innovasjonsgrad og verdiskaping både for partnerne i senteret og havnæringene generelt, så har hovedfokus i oppstartsfasen vært på kartlegging av spesifikasjoner, behov og begrensninger, samt studier av tidligere vitenskapelige og industrielle resultater. Funnene vil bli videre prosessert og legger grunnlaget for viktige teknologi-beslutninger som skal gjøres i løpet av 2022. Videre har senteret rekruttert 3 nye Ph.d.-stipendiater i år og kandidater til 2 andre Ph.d.-stillinger er til vurdering. Flere masterstudenter har også blitt koblet på aktivitetene i senteret, og Scientific Advisory Committee er oppnevnt. SFI Smart Ocean har også drevet en stor utadrettet virksomhet i 2021 for å presentere senteret på konferanser og i ulike fora, og det er startet initiativ og søknader til flere spin-off prosjekter.» I senteret deltar så langt 18 partnere fra universitets-, høyskole- og instituttsektoren, industribedrifter, nasjonale myndigheter og industriklynger. Vertsinstitusjon er Universitetet i Bergen, og senteret er tilknyttet Institutt for fysikk og teknologi, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.


Project leader: Marie Bueie Holstad

Started: 2020

Ends: 2028

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 96000000

Institution: UNIVERSITETET I BERGEN

Address: NA