View Project

Norwegian AI Directory

Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester


Description:

Dette prosjektet heter «Kapasitetsbeskyttelse av offentlige digitale tjenester», med forkortelsen CapGuard, basert på engelsk navn «Capacity Guard of public digital services». De fleste it-systemer har beskyttelse mot fiendtlige angrep, men i dette prosjektet skal vi forske på og beskytte sentrale offentlige digitale tjenester mot overforbruk utført av legitime brukere. Offentlige digitale tjenester inneholder kritisk informasjon som flere i samfunnet er avhengig av, eksempelvis Autosys (Statens vegvesen) som er et sett med registre med tilhørende tjenester som brukes av både private og offentlige konsumenter. Registre knyttet til kjøretøy, tekniske data, EU-kontroll, vognkort med eierskifte og omregistrering m.m. For mange samtidige brukere kan kjøre en tjeneste i senk, slik at man ender opp med at ingen blir betjent og i verste fall ramme liv og helse. Systemeiere i offentlig forvaltning jobber med å beskytte egne tjenester, men vi vil se på effekter og videre innovasjon hvis vi samarbeider. CapGuard har tre faser: I den første fasen skal vi systematisere kunnskapen om beskyttelsestjenester i en metode, som beskriver hvordan de bør brukes. Dermed kan man bygge på beste praksis og ikke trenge å gjøre dette på nytt for hvert prosjekt. I den andre fasen skal vi utvide slik at systemer i kjede bruker samme metode. Kjeden kan være internt i en etat eller på tvers mellom etater. Dette kan muliggjøre at brukerne bremses i tidlig i kjeden, noe som gir best brukeropplevelse og sparer tjenestene lengre bakover i kjeden for belastning. I den siste fasen skal vi bruke metoden til å prioritere bruken av hardt belastete digitale tjenester under en krise. Konsumenter som må ha tilgang til tjenestene får tilgang, mens andre mindre samfunnskritiske konsumenter blir prioritert vekk. Dette kan f.eks. være at politiet får høyere prioritet til kjøretøyregisteret Autosys enn verksteder som har utført EU kontroll. Digitaliseringsdirektoratet (DigDir) er prosjekteier. Sammen med Statens vegvesen (SVV), har de tjenester som trenger kapasitetsbeskyttelse. Sintef bidrar med forskningsressurser. Prosjektet deler resultatet og samarbeider med et tverretatlig ytelsesforum som foruten DigDir og SVV består av NAV, Brønnøysundregistrene, Direktoratet for eHelse, Skatteetaten og Direktoratet for sivilrett. Norges Forskningsråd bidrar med 7 millioner kroner til CapGuard. DigDir og SVV bidrar med 11 millioner kroner i egeninnsats. I sitt første år har CapGuard bidratt til en journalartikkel som beskriver hvordan krav til skalerbarhet kan samles inn på en systematisk måte. Dette er en brikke i metoden for å systematisere kunnskap om beskyttelsestjenester, siden det sier noe om hvor stort beskyttelsesbehovet er. Dette resultatet er også populærvitenskapelig presentert i artikkel i DN og i utvidet form på SINTEF sin blogg. Dessuten er dette presentert på konferansen ARK 2021 for 90 arkitekter i IT-bransjen.


Project leader: Wenche Fylken

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Direktorater og andre

Sector: Offentlig sektor

Budget: 6999989

Institution: DIGITALISERINGSDIREKTORATET

Address: NA