View Project

Norwegian AI Directory

KOMM: IdentiPhy In Silico Tools for Improved Drug Testing in Microphysiological Systems


Description:

Medikamenter er en helt sentral del av moderne medisin som har gitt samfunnet muligheten til å behandle eller begrense en rekke vanlige lidelser. Utviklingen av nye medisiner er lovende og legemiddelindustrien ønsker å utvikle medisiner mot blant annet Alzheimers, kreft, hjertesvikt og diabetes. Enorme ressurser brukes på forskning og utvikling over hele verden for å utvikle nye legemidler. Til tross for store fremskritt, er det fremdeles lang vei fra utvikling av nye medikamenter i laboratorier, til faktisk bruk for pasienter som trenger hjelp. En viktig grunn til dette er potensielt farlige bivirkninger av nye medikamenter. Historien viser at mange lovende medikamenter har hatt farlige bivirkninger og at disse har rammet mange pasienter. Tradisjonelt brukes dyreforsøk for å teste om nye medikamenter er trygge, men dette har vist seg å være utilstrekkelig. Mennesker og dyr er ikke like nok til at presise svar kan oppnås selv om man kombinerer mange forskjellige forsøk med dyr. Bedre forståelse av toksikologi er nødvendig for å forbedre eksisterende test-regimer. Denne utfordringen har vært åpenbar de siste to årene fordi pandemien har gjort det nødvendig å teste ut medisiner langt raskere enn tidligere. Vi har også utviklet en algoritme for å overføre resultatet av målinger på dyr til mennesker basert på forståelse av de matematisk modellene for aksjonspotensialer. Det er et stort behov for bedre forståelse av uheldige bivirkninger for mennesker og veien til å oppnå dette går via testing på celler fra mennesker. Et langt steg i denne retningen er utviklingen av pluripotente stamceller fra menneskeceller. Denne utviklingen åpner muligheten for stabil tilgang på store mengder celler fra mennesker som kan brukes i analyse av nye kjemikalier. En utfordring er imidlertid at disse cellene er veldig umodne og er derfor forskjellige fra voksne celler. Hjerteceller utvikler seg over mange år og det vil være upraktisk og utvikle stamceller til voksen alder. I dette prosjektet utvikler vi analyseverktøy som bruker data fra umodne celler og estimerer resultatene på voksne celler. Målinger av effekten av nye medikamenter på umodne celler skal brukes til å gi presise estimater på hvordan disse medikamentene vil virke på voksne hjerteceller. Disse analyseverktøyene vil gi mulighet til å avsløre farlige bivirkninger tidlig i utviklingen av nye medikamenter. IdentiPhy prosjektet har i ett og et halvt år arbeidet med å etablere gode rutiner for å prosessere store mengder data fra våre kollegaer på University of California, Berkeley. Videre er algoritmer for automatisk deteksjon av bi-effekter ved medikamenter blitt forbedret. Prosjektet har også analysert bi-effekter av medikamenter brukt for å hjelpe COVID-19 pasienter. Kommersielle muligheter for teknologien blir også undersøkt. Nå er et felles kommersielt prosjekt etablert sammen med våre kollegaer på Berkely og vi arbeider nå med finansiering av dette prosjektet.


Project leader: Samuel Wall

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Øvrige forskningsinstitutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 7960981

Institution: SIMULA RESEARCH LABORATORY AS

Address: NA