View Project

Norwegian AI Directory

SMART PLAN bærekraftig samfunnsutvikling gjennom samskaping og visuell simulering i planprosesser


Description:

Når samfunnet planlegges og det skal tas beslutninger er det behov for gode kunnskapsgrunnlag. Digitale verktøy er lite brukt i offentlige planleggingsprosesser selv om teknologi er på full fart inn i byutvikling gjennom smartby-prosjekt. I dag brukes det store ressurser på innsamling og bearbeiding av data og planprosessene tar lang tid og er vanskelige å kommunisere. I SMART PLAN-prosjektet skal vi se på hvordan vi kan bruke data på nye måter gjennom visualisering og simulering. Prosjektet skal utvikle datamodeller og en interaktiv digital tvilling av Ålesund kommune. Vi skal også finne ut hvordan beslutningstakerne skal bruke det digitale verktøyet for å bidra til bedre og mer effektiv kommunal planlegging. Prosjektet er tilknyttet United Future Lab Norway i Ålesund. SMART PLAN bruker prosessen til Ålesundsregionens klima-, areal- og transportplan (PAKT) som arena for datainnsamling og testing av verktøyet. På denne måten følger forskningsprosjektet gangen i den kommunale planprosessen, noe som gjør det mulig både å teste ut og gjøre tilpasninger av verktøyet for brukergrupper på ulike arenaer, samtidig som vi innhenter erfaringer med bruken. Tidlig og god involvering sikrer tillit mellom myndighetene og innbyggerne, og gjør at innbyggerne får bidra med relevant kunnskap og informere om hvilke interesser det er viktig å ivareta. Et raskere tempo i samfunnet krever nye arenaer for involvering og samarbeid mellom det offentlige, innbyggerne, akademia og næringslivet. Det tverrfaglige fokuset i dette prosjektet med utvikling av databaser og analysemodeller, visuelt simuleringsverktøy og planprosesser som blir til gjennom samarbeid, vil svare ut mange av dagens utfordringer. I prosjektet systematiserer og strukturerer vi problemstillinger i planleggingsprosesser ved å bruke en utviklingsmetodikk. Metodikken bygger på systemteknikk der PAKT-prosessen er casestudie. I prosjektet er det utviklet ny funksjonalitet i en digital tvilling av kommunene Ålesund, Sula og Giske; Det er utviklet modeller for å analysere og visualisere mobilitet og forholdene for gående slik at det kan gjøres helhetlige vurderinger av overordnede planstrategier. Det arbeides med å utvikle funksjonalitet slik at det blir mulig å analysere og visualisere andre bærekraftaspekt knyttet til U4SSCs indikatorrammeverk i tid og rom. Dette vil etter hvert implementeres i den digitale tvillingen. I prosjektet har vi kartlagt bruken av ulike plattformer og portaler som brukes i strategisk planlegging og medvirkning i dag som for eksempel geoinnsyn, webinnsyn og kommunekart. I intervjuene med folkevalgte og planleggere i Ålesund, Sula og Giske diskuterte vi også muligheter og utfordringer knyttet til visualisering og simulering i kommunal planlegging. Planen er å intervjue folkevalgte og planleggere på nytt etter at de har fått sett (blitt eksponert for) en pilot av den digitale tvillingen som utvikles i prosjektet. Kunnskapen vi får, nyttes direkte i utviklingen av verktøyet og er viktig for å utvikle en metodikk og en arbeidsform for bruken av digital tvilling i kommunal planlegging. Vi ønsker blant annet å kunne si noe om brukergrensesnittet til den digitale tvillingen, hvilke data som egner seg best for visualisering og simulering og i hvilke faser av planprosessen det er mest hensiktsmessig å bruke en digital tvilling.


Project leader: Anne-Lise Sagen Major

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Kommuner

Sector: Offentlig sektor

Budget: 6999993

Institution: ÅLESUND KOMMUNE

Address: NA