View Project

Norwegian AI Directory

Digital technologies for post-operative remote care and rehabilitation of thoracic and cardiac surgery patients


Description:

Innføringen av digitale teknologier i helse muliggjør nye måter å levere helsetjenester på. I dette prosjektet vil vi studere bruken av digitale teknologier for avstandsoppfølging med mål å forstå hvordan slike teknologier kan skaleres for å støtte et stort antall pasienter og en rekke tjenester av høy kvalitet. I tillegg vil vi se på hvordan pasienter gjennomgått hjertekirurgi best kan følges opp i hjemmet både i Norge og Kina. Avstandsoppfølging er relevant ettersom antall pasienter med kroniske tilstander øker, og den nåværende organiseringen av helsevesenet ikke kan håndtere den økende etterspørselen. Dette prosjektet vil studere skalering av en digital løsning for ekstern pleie, basert på digital plattformsløsning med tilkoblede enheter (IoT). Denne løsningen støtter en omsorgsmodell, der pasienter og omsorgsgivere samhandler eksternt. Løsningen er i dag i bruk i Norge og testet i Kina. Foreløpige resultater viser at avstandsoppfølging krever utvikling av spesifikk kompetanse for helsepersonell og også for pasienter. Helsepersonell jobber vanligvis etter stram timeplan og avstandsoppfølging kommer i tillegg til dette. Pasientene må også mester den nye teknologien for å kunne produsere data for den eksterne interaksjonen. Det er viktig at de nye avstandsoppfølging tjenestene utformes med hensyn til kontekstuelle aspekter ved helseorganisasjonen de implementeres i. Prosjektet studerer for tiden ulike piloter for avstandsoppfølging i Norge og i Kina. Forskningen fokuserer på hvordan pilotene er satt opp, organisert og hva som er helsepersonells tidlige erfaring. Prosjektet forsker også på hvordan man kan få på plass en digital infrastruktur for å støtte avstandsoppfølging på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Den nåværende forskningen jobber med en plattformarkitekturtilnærming, og hvordan en slik tilnærming støtter skalering av avstandsoppfølging.


Project leader: Kari Jorunn Kværner

Started: 2020

Ends: 2024

Category: Helse Sør-Øst RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 9992984

Institution: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF

Address: NA