View Project

Norwegian AI Directory

MP: INT3D Intuitive interpretation and mapping in digital 3D environments


Description:

I flere områder i samfunnet er 3D modellering av det naturlige og mennesker-skapte miljøet stadig viktigere. Visualisering av disse modellene på en datamaskin lar oss bedre planlegge, forstå og kommunisere romlige forhold. Eksisterende programvare gjør det imidlertidig ikke enkelt for brukere å kunne kartlegge og tolke egenskaper i 3D. Dette prosjektet har som mål å demonstrere innovative programvareverktøy for illustrerende kartlegging av 3D-modeller. Hovedapplikasjonsområdet er i geologi og geovitenskap, der per i dag er det vanskelig å dra fullt nytte av tilgjengelige 3D-modelldata. Fagfolk trenger verktøy for effektivt digitalisere og synliggjøre egenskaper i for eksempel geologi-, skred- eller områder utsatt for kysterosjon. Prosjektet bygger på vår LIME-programvare for 3D-visualisering og -presentasjon, og legge til en prototype-tolkningsmodul for å vise frem resultater for viktige interessenter i geovitenskap og energibransjen. Resultatene leder strategi og utviklingen av en bærekraftig forretningsmodell for å nå nye brukere i geovitenskapssektoren og utover.


Project leader: Simon Buckley

Started: 2020

Ends: 2021

Category: Teknisk-industrielle institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 479288

Institution: NORCE NORWEGIAN RESEARCH CENTRE AS

Address: NA