View Project

Norwegian AI Directory

Assuring Trustworthy, Safe and Sustainable Transport for All


Description:

Autonome og utslippsfrie ferger kan løse både transport- og miljøbehov for byer og tettsteder. De kan også åpne nye områder for bærekraftig utbygging av boliger og næringsvirksomhet uten de store økonomiske og økologiske kostnadene knyttet til etablering av veier, broer og tunneler. Disse selvkjørende fergene kan binde sammen innbyggere, arbeidsplasser og tjenester samtidig som de muliggjør en mer bærekraftig livsstil. Men hele forretningsmodellen til disse fergene er avhengig av at det kan bygges tilstrekkelig tillit til autonome transportsystemer, og at disse blir akseptert av samfunnet. For å oppnå dette må lovgivning og sertifiseringsprosesser tilpasses i takt med teknologiutvikling og -modenhet. Samtidig må rollen til uavhengige sertifiseringsinstanser endres slik at sertifisering og verifisering kan leveres med digitale verktøy, og gjennomføres effektivt også for systemer dominert av digital teknologi. Dette vil kreve innovasjon da slike digitale systemer endrer seg over tid og vil kreve kontinuerlig sertifisering. Et slikt nytt sertifiseringsregime må også bygge tillit overfor samfunnet som helhet, adressere etiske dilemmaer, og engasjere innbyggere. Hovedformålet med prosjektet er å innovere et integrert sertifiseringsrammeverk. Første versjon av et slikt rammeverk er blitt utviklet og brukt i prosjektet. Dette har ført til en dypere forståelse av hva hva tillit innebærer, og hva slags aktiviteter er nødvendige for å skape tilstrekkelig kunnskap og forståelse rundt bruk og funksjon til tekniske løsninger slik at sikkerhet og effektivitet kan tilstrekkelig oppnås. En viktig støtte i utvikling av transportløsningen, utforsking av bruken og demonstrasjon av sikkerhet og effektivitet er bruk av simulering. En digital tvilling og et testsystem er i ferd med å bygges opp for disse formålene. Til sist, aktiviteter rundt innbyggermedvirkning har blitt arrangert for å bedre forstå behov og bekymringer til fremtidige passasjerer og innbyggere av en by der autonom transport kan tilbys som en del av transportsystemet. Disse aktivitetene har gitt verdifull innsikt for å innovere kvalitetssikring og Zeabuz-konspetet. Arbeidet har produsert et unikt datagrunnlag som vil utforskes og brukes videre de neste årene.


Project leader: Jon Arne Glomsrud

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 15869987

Institution: DNV AS

Address: NA