View Project

Norwegian AI Directory

Digital Well Internvention


Description:

Prosjektet Digital Brønnintervensjon (DWI) har som mål å bygge en plattform som redusere kost og energiforbruk for brønnintervensjoner. Denne plattformen vil øke kvalitet og effektivisering av intervensjon operasjoner, og sørge for at reservoarene blir produsert mest mulig optimalt ved bruk av eksisterende infrastruktur. Oljeselskapene har idag store utfordringer med enkelt å identifisere brønnkandidater som har behov for intervensjon. Når kandidatene endelig er identifisert bruker selskapene mye tid på å definere og designe brønnutstyr som idag er tungt og omstendelig manuelt arbeid. Bruken av operasjonelle sanntidsdata og assisterende eksperter på land til å støtte operasjoner er begrenset idag grunnet mangel på dataoverføringer under operasjonene. Digitalisere verktøy og forbedre arbeidsprosessene på plattformene vil åpne for samarbeid i sanntid mellom disipliner på land og på rig. Dette vil kunne bidra til trygg og effektiv endring av planer ved bruk av moderne konsepter som læringsmetoder i kombinasjon med lett tilgang til historisk data. Arbeidsprosessene vil bli strømlinjeformet og risikovurderinger forbedret. Gjennom dette prosjektet vil DWI plattformen bygge fundamentet for å kunne muliggjøre fjernstyring av operasjoner. Dette vil fremme en mer miljøvennlig tilnærming av intervensjoner, og er i tråd med Petromaks2 programplanen og FNs bærekraftig utviklings mål. DWI vil være en programvare som forbedrer og knytter dagens fragmenterte arbeidsprosessene helt fra planlegging av en operasjon til gjennomføring og rapportering. Dette muliggjør blant annet; - Effektivt samarbeid - Ende-til-ende intervensjoner som minimerer risiko av menneskelige feil og tid brukt i operasjoner - Tilrettelegger for fjernstyrte operasjoner som reduserer behovet for personell på rigg - Operasjonelt automatisk diagnostikk og pro aktive intervensjoner - Optimaliserer operasjonstid


Project leader: Jørgen Espeland

Started: 2020

Ends: 2022

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 14999975

Institution: ALTUS INTERVENTION GROUP AS

Address: NA