View Project

Norwegian AI Directory

Supporting Personalized Treatment Decisions in Head and Neck Cancer through Big Data


Description:

Hode- og halskreft (engelsk: Head and Neck Carcinomas) er aggressive og heterogene kreftsvulster med høy dødelighet. Behandling kan medføre store inngrep, som ofte har stor negativ konsekvens for pasientens livskvalitet. Verken inndeling av krefttilfellene i underklasser eller prognosemodeller kan sies å være etablerte i klinisk virksomhet, fordi de begge gir inkonsistente resultater, og er plattform- og befolkningsgruppeavhengige. Det haster med andre ord å etablere presis klassifikasjon av svulstene ved diagnosetidspunktet for å kunne gi rasjonell persontilpasset behandling, for slik også å kunne minske de negative konsekvenser for pasientene der dette er mulig. Dette prosjektet vil utnytte verdens største samling av behandlete hode- halskrefttilfeller (omtrent 2500) fra Italia, Frankrike og Tyskland. Data fra disse vil bli lagret og analysert ved UiO, i Tjenester for Sensitiv Databehandling (TSD/USIT/UiO). Datasettet vil kombinere eksisterende klinisk annoterte genomiske data. Disse kan brukes til oppdagelse av klinisk relevante biomarkører. Prosjektet vil også undersøke de etiske og lovmessige forhold som er knyttet til innføring av data-drevne beslutninger med behandlingsformål, sett i relasjon til de nåværende evidensbaserte prosedyrer for kliniske beslutninger. Dette er et internasjonalt samarbeidsprosjekt ledet av en forskningsgruppe i Milano, Italia,


Project leader: Arnoldo Frigessi

Started: 2020

Ends: 2023

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 2879996

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA