View Project

Norwegian AI Directory

Shaping the Digital World Order: Norms and Agency along the Digital Silk Road in Southeast Asia (NORM)


Description:

NORM handler om implementeringen av Kinas Digitale Silkevei, Digital Silk Road (DSR), i utvalgte tilfeller over Sørøst-Asia, en region der Kina investerer tungt i digital teknologi. Hovedmålet er å identifisere hvordan DSR former den digitale verdensorden og dens normer, og hvordan relevante interessenter i utviklingsland responderer på initiativet. Gjennom DSR gir kinesiske selskaper investeringer i høyteknologisk utvikling, inkludert kunstig intelligens, telekommunikasjonsnettverk, overvåkingsteknologi, cloud computing, netthandel og Smart City programmer. Vi trenger å vite mer om DSR fordi den potensielle konkurransen om å omskrive globale regler kan resultere i et teknologisk og normativt skille som vil forme geopolitikken i det 21. århundre. DSR kan forbedre global digital tilkobling, men den kan også spre autoritarisme, undergrave demokrati og grunnleggende menneskerettigheter og øke digitale ulikheter. Til tross for dens iboende politiske betydning mangler vi imidlertid grunnleggende innsikt i de politiske og sosiale konsekvensene for utviklingsland som mottar investeringene. Ved å bruke en kombinasjon av kvalitative forskningsmetoder, inkludert intervjuer og dokumentanalyse, vil teamet undersøke hvordan relevante interessenter i Malaysia, Indonesia og Filippinene navigerer mulighetene og risikoen ved Kinas investeringer i digital teknologi. Prosjektet går over 45 måneder og er delt inn i tre deler. Den første delen utvikler et teoretisk rammeverk for å analysere internasjonale normer for cyberspace og hvordan disse tolkes av aktører langs den Digitale Silkeveien. Den andre delen ser på hvordan interessenter fra regjeringen, næringslivet og sivilsamfunnet i de tre landene forhandler DSR-investeringer for å tjene deres interesser og agendaer. Den siste delen avgjør om de tre landene stemmer overens med den kinesiske eller den vestlige teknologiske og normative modellen, eller om de lager sin egen, og hva konsekvensene er for den digitale verdensorden.


Project leader: Ilaria Carrozza

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Nasjonale samfunnsvitenskapelige institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 11998763

Institution: INSTITUTT FOR FREDSFORSKNING

Address: NA