View Project

Norwegian AI Directory

VIRTUAL REALITY AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN PERSONALIZED BRAIN INJURY REHABILITATION


Description:

Sosiale og kognitive vansker utgjør et stort problem for mange mennesker som lever med varige effekter av en ervervet hjerneskade (EHS), men likevel er det mangel på veldokumenterte og effektive behandlinger. Rehabiliteringstiltak etter EHS er ofte basert på forskning på grupper av pasienter, og tar ikke i tilstrekkelig grad hensyn til individuelle forskjeller i behandlingsrespons. Hjerneskaderehabilitering trenger å ta i bruk ny helseteknologi i større grad, og vi har behov for mer kunnskap om hvorvidt behandlingstiltak har betydning for pasientenes hverdagsliv. I dette tverrfaglige forskningsprosjektet samarbeider helsepersonell fra nevrorehabiliteringsfeltet med forskere i datavitenskap. Vi vil bruke Virtual Reality (VR) i hjerneskaderehabilitering. I tillegg til VR vil studien inkludere avansert måling av bruk av blikket og pupillereaksjoner, og andre mål på aktivitet i det autonome nervesystemet. Ved å utvikle sofistikerte modeller for kunstig intelligens, vil disse dataene kunne hjelpe oss å forstå endringer som har med hjerneskaden å gjøre, som vi ikke så lett kan måle ved å spørre eller teste pasientene med atferdsmål. Gjennom bruk av kunstig intelligens håper vi også å forstå bedre hvordan individuelle forskjeller påvirker effekt av rehabilitering. Studien vil inkludere 100 personer med EHS og 40 friske kontrollpersoner. I arbeidspakke 1 (AP1) vil vi studere sosialkognitive vansker etter EHS. Sosiale utfordringer er vanlige etter EHS, men vi mangler gode utredningsverktøy. Vi vil etablere en norsk VR-versjon av en eksisterende men videobasert test av sosial kognisjon (TASIT). I AP2 vil vi teste om det å spille to ulike kommersielt tilgjengelige VR-spill kan gi bedre mentalt tempo, oppmerksomhet og reguleringsfunksjoner. I AP3 vil vi undersøke hvordan personer med EHS opplever det å bruke VR, og om de opplever negative bivirkninger.


Project leader: Marianne Løvstad

Started: 2022

Ends: 2026

Category: Helse Sør-Øst RHF

Sector: Helseforetak

Budget: 12500000

Institution: SUNNAAS SYKEHUS HF

Address: NA