View Project

Norwegian AI Directory

Improving ship and cargo tracking with multi-source spatial data


Description:

Det siste tiåret har det blitt betydelig enklere å følge ferden til store lasteskip over verdenshavene ved bruk av såkalte AIS data (Automated Identification System data) som angir skipets posisjon og med signaler som kan plukkes opp av satellitter. Denne type data har imidlertid flere begrensninger: de er ufullstendige i tid og rom, de kan manipuleres, AIS senderen kan slås av, og de sier ikke noe om hvilken type last som er ombord. Målet med SHIPTRACK prosjektet er å undersøke og demonstrere hvordan andre typer satelittdata kan supplementere AIS data for å øke presisjonen og informasjonen som kan hentes ut. Dette gjelder særlig optiske satelittdata (d.v.s. bilder av jordens overflate) eller satelittradardata som måler høyden til objekter eller landskapsformasjoner. Eksempelvis kan vi se for oss at optiske data kan brukes til å identifisere hvilke råvarer som ligger lagret i havneterminaler rundt om i verden, som igjen kan benyttes til å bestemme hvilken type last som tas ombord eller losses fra et skip. Tilsvarende kan man måle høyden på lagrede hauger av f.eks. kull i en havn over tid for å identifisere trender i tilbud og etterspørsel etter råvaren. Prosjektet SHIPTRACK er et tverrfaglig samarbeid mellom SNF AS ved Norges Handelshøyskole i Bergen, UiT Norges Arktiske Universitet i Narvik, oppstartsselskapet Vake.ai, rederiene Western Bulk og Utkilen, samt Bergens Rederiforening.


Project leader: Roar Os Ådland

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Nasjonale samfunnsvitenskapelige institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 16135997

Institution: SAMFUNNS- OG NÆRINGSLIVSFORSKNING AS

Address: NA