View Project

Norwegian AI Directory

Data-driven care pathways: augmenting clinical process design with decision support


Description:

Elektroniske pasientjournaler (EPJ) er en sentral del av dagens helsetjenester. De gir helsepersonell rask tilgang til viktig pasientinformasjon, og lar dem samarbeide på tvers av enheter og sykehus for å behandle pasienter. Samtidig ivaretar de også personvernet til pasienter gjennom å begrense hvem som får tilgang til pasientjournalen, og ved å loggføre hvem som har fått tilgang til den. I tillegg til å lagre klinisk informasjon, spiller også EPJ-systemer viktige roller for organiseringen av helsevesenet, som å lagre timebøker og medisinske koder som sørger for at helsetjenester blir kostnadsført riktig. EPJ-systemer er nødt til å håndtere mange ulike pasientsituasjoner samtidig som de oppfyller alle disse rollene. Det gjør at de ofte får kompliserte grensesnitt, som igjen gjør at de krever opplæring for å kunne bruke dem effektivt, og også lager ekstra arbeid med inntasting av data. Dette arbeidet utføres ofte av klinikerne selv, som gir dem mindre tid til å følge opp pasienter. EPJ-systemene gir også ansvaret til brukeren for å ivareta god behandlingspraksis og å følge opp at de nødvendige stegene i behandlingen faktisk er utført, som gjør dem mer krevende å bruke. Dette prosjektet vil undersøke om EPJ-systemer kan lære fra pasientnotater, tilgangs- og ytelseslogger for å oppdage vanlige kliniske prosesser ved sykehuset. Disse prosessene kan automatiseres og integreres i EPJ-systemene for å la de tilpasse seg arbeidsflyten til sykehusene. Prosessene kan også danne grunnlaget for nye pakkeforløp, og dermed gi anledning for å dele og etablere gode behandlingsrutiner. Prosjektet vil også undersøke om prosessene kan brukes for å gi snarveier til oppgaver som utføres ofte i EPJ-systemet. Disse snarveiene kan potensielt kutte repetitivt inntastingsarbeid, og gi dem mer tid til å følge opp pasienter. Ved å gi snarveier til relevante oppgaver, kan de også gjøre systemene enklere å lære og mindre krevende å bruke.


Project leader: Liv-Gulla Bollvåg

Started: 2021

Ends: 2024

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1799999

Institution: DIPS AS

Address: NA