View Project

Norwegian AI Directory

Collaboration models in offshore helicopter personnel transportation and emergency response planning


Description:

Mål: Planleggingsproblemer innenfor offshore logistikk er svært komplekse, mens forskningsfeltet er forholdsvis lite utforsket med stort potensiale for forbedring. Målet for dette prosjektet er å gi kunnskap og løsninger som kan muliggjøre samarbeid om felles planlegging mellom offshore energiselskaper. Prosjektet skal studere 1) offshore personelltransport med helikopter og 2) offshore beredskapsplanlegging. Hovedmålet for prosjektet er å utvikle et konseptuelt samarbeidsrammeverk for offshore energi industri gjennom horisontalt samarbeid mellom operatører som har behov for personelltransport og beredskapstjenester, dette vil sikre at en kan ta ut delingsøkonomi fordeler. Sekundærmålet for forskningen er å utvikle optimeringsmodeller og algoritmer for kooperativ helikopterflåte operasjoner og planlegging av beredskapstjenester, dette inkluderer også simuleringsmodeller som muliggjør evaluering, tester og analyser av løsninger. Bakgrunnsinformasjon: Det samlede fokuset som er på bærekraft, effektivitet, sikkerhet og miljø gjør at offshore operatører er svært interesserte i logistikksamarbeid og optimale løsninger for utnyttelse av ressurser, hvor man deler kostnader, risiko, miljø og sikkerhetsansvar. Det er interessant å undersøke hvordan graden av samarbeid mellom operatører påvirker kostnad og utslippsreduksjon. Det er enighet mellom operatørene at økt grad av samarbeid kan lede til reduksjoner i operasjonskostnader og utslipp, men det er lite formell forskning som er utført innen feltet. Motivasjonen for forskningen er å undersøke potensialet for samarbeid og bruk av delingsøkonomi og bidra til utvikling og implementering av beslutningsstøtteverktøy for kollaborativ planlegging som kan forbedre planleggingen innen helikoptertransport og beredskapstjenester. Prosjektet er startet av Equinor i samarbeid med Høyskolen i Molde Vitenskapelig høgskole i logistikk.


Project leader: Randi MacPherson

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Næringsliv

Sector: Næringsliv

Budget: 1821999

Institution: EQUINOR ASA

Address: NA