View Project

Norwegian AI Directory

Norwegian Headache Research Centre


Description:

Til tross for at hodepinesykdommer utgjør et stort folkehelseproblem med store kostnader både for samfunnet og de som rammes, har de ikke hatt særlig høy prioritet. Det overordnede målet for Norsk senter for hodepineforskning (NorHEAD) er å systematisere og forbedre dagens behandlingsalternativer og oppnå ny kunnskap som gjør at hodepinepasienter får best mulig oppfølging og behandling. Senteret vil satse på tre forskningsområder med betydelige kunnskapshull i dag, hvor forskningen har potensiale til å legge grunnlag for bedre diagnostisering og behandling: Kliniske studier, forskning på helsedata og maskinlæring. Gjennom banebrytende kliniske studier med pasienter fra hele landet skal senteret undersøke effekten av ny behandling og medisinsk teknologi. NorHEAD skal utvikle nye behandlingsmetoder for migrene, spenningshodepine, klasehodepine, trigeminusnevralgi og hodepine som skyldes overforbruk av medikamenter. Ved å studere forekomsten av hodepine i befolkningen, og sammenhenger med blant annet demografi, genetikk og legemiddelforbruk, skal senteret utvikle modeller for diagnostisering og behandling, og vurdere den samfunnsmessige effekten av nye behandlingsmetoder. Her vil senteret utnytte de store mengdene med data som finnes i norske helseregister. NorHEAD vil utnytte kunstig intelligens og maskinlæringsteknikker for å utvikle verktøy for mer målrettet behandling (presisjonsmedisin) og beslutningsstøtteverktøy for leger og klinikere. Forskningsinstitusjoner og sykehus fra alle landets helseregioner deltar i NorHEAD. For å ivareta synspunktene til hodepinepasientene vil pasientforeningen Hodepine Norge få en viktig rolle i senteret. Gjennom tett samarbeid med industrien vil senteret sørge for at vitenskapelige resultater legger grunnlag for nye produkter og tjenester som er nyttige i behandlingen. NorHEAD vil også samarbeide tett med internasjonale forskningsmiljøer, og bli et verdensledende senter for hodepineforskning.


Project leader: Erling Tronvik

Started: 2022

Ends: 2030

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 127999995

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA