View Project

Norwegian AI Directory

Bridging the gap – information management platforms across the lifecycle of buildings


Description:

Bygge, Anlegg og Eiendom (BAE) er inne i en digital revolusjon, som krever en ny kunnskapsgenerering på informasjonsstyringsplattformer som går på tvers av livssyklusen. For verdiskaping og bærekraftig bruk av data og dataplattformer slik som BIM (bygningsinformasjonsmodeller) i byggeprosjekter, må det være søkelys på forvaltning, drift og vedlikehold/Facility Management (FDV/FM) for å bygge bro fra drift og bruk av en bygning tilbake til prosjektfasene. Målet med dette prosjektet er toveis ved å undersøke hvordan erfaringer og data fra drift kan og bør brukes i tidlig fase, og hvordan informasjon fra byggeprosjekter kan utnyttes i FDV og bruksfasen gjennom økt bruk av digitale plattformer og digitale tvillinger. Det er fire hovedspørsmål: I. Hvilke type informasjon og data trengs fra konsept, prosjektering og produksjon – til FDV/FM og bruk? II. Hvilke prosesser trengs for å organisere data og informasjonsforvaltningen fra konsept til FDV/FM og bruk III. Hvordan systematisere og (videre)-utvikle rammeverk / modeller for informasjon, datafangst og lagring til FDV/FM og bruk? IV. Hvilke barrierer muligheter og nytte ligger i digitalisering / digital tvilling for til FDV/FM og bruk? NTNU-forskere og studenter vil jobbe tett med eiere, prosjektutviklere og driftsledere i KLP Eiendom Trondheim, Arkitektkontoret Pir 2, (Pir2) entreprenørselskapet NCC Building Nordics og eksterne rådgivere i samarbeidet om det innovative utviklingsprosjektet, Teknostallen 5. Ambisjonen er å utvikle en «Digital Twin» for prosjektet og for bruksfasen. Forskningen bidrar til at ny kunnskap og innovasjon som vil bygge på konkrete prosjekterfaringer med digitalisering i BAE-næringen og utforsker nye muligheter for digitalisering gjennom aksjonsforskningstilnærming, og involvering av studenter. Resultatene vil føre til et nytt veikart for digitalisering av BAE 2030/2050, nye rammeverker for digitale plattformer og strategier for å øke bruken av digitale data og digitale tvillinger i FDV/FM.


Project leader: Carmel Lindkvist

Started: 2021

Ends: 2025

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 9685000

Institution: NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU

Address: NA