View Project

Norwegian AI Directory

National Centre for Sustainable Subsurface Utilization of The Norwegian Continental Shelf


Description:

Visjonen til senteret er å legge til rette for en energieffektiv bruk av undergrunnen. Senteret ønsker å skape en bærekraftig verdikjede i undergrunnen for å nå nasjonale og globale nullutslippsmål. Fire forskningsområder vektlegges for å oppnå dette: energisystemer, nullutslippsproduksjon, digitalisering og samfunn. Å skape en bærekraftig verdikjede på norsk sokkel krever at man tenker på tvers av fagområder. Økt forståelse av undergrunnen for lagring av hydrogen og CO2, geotermisk energi, i tillegg til effektiv hydrokarbonproduksjon, er elementer som senteret vil fokusere på for å nå målet. Senteret er et av de største forsknings- og industrikonsortiene i Norge med et tverrfaglig lag av forskere som skal jobbe sammen med industrien. Universitetet i Stavanger er vertskap for senteret, med NORCE, IFE og Universitetet i Bergen som de viktigste forskningspartnerne. Senteret skal samarbeide bredt med akademia både nasjonalt og internasjonalt. Våre industripartnere er hovedsakelig operatører på norsk sokkel, teknologileverandører og innovasjonsselskaper som skal bidra til å sikre høy relevans og samfunnsnytte. Senteret skal arrangere en årlig konferanse, Energy Norway. I tillegg kommer formidlingsaktiviteter som skolebesøk, offentlige arrangementer og webinar. Vi har en målsetning om høy produksjon av artikler i vitenskapelige fagfellevurderte tidsskrifter, samt flere konferansepresentasjoner per år. Målet er at NCS2030 skal fremme Norge som en attraktiv teknologi- og kunnskapsleverandør internasjonalt. Sammen skal vi jobbe for en bærekraftig energisektor og for å styrke Norges posisjon innen bærekraft.


Project leader: Alejandro Escalona Varela

Started: 2022

Ends: 2029

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 80000000

Institution: UNIVERSITETET I STAVANGER

Address: NA