View Project

Norwegian AI Directory

NORA NORWEGIAN AI RESEARCH SCHOOL


Description:

Kunstig intelligens (KI) er vår tids kraftigste teknologi og derfor et særdeles viktig forskningsfelt. KI er et bredt begrep som omfatter ulike fagfelt og teknologier. Dette har ført til faglig fragmentering av feltet. Samtidig har vi i Norge en geografisk fragmentering. NORA – Norwegian AI Research Consortium, ble opprettet for å konsolidere feltet. Gjennom sine 15 partnere dekker NORA størstedelen av KI-forskningen i Norge. Men gitt Norges størrelse og geografi er bekymringen at spesielt mindre aktører og forskningsmiljøer ikke kan holde tritt med feltet. KI krever ofte enorme mengder data og større infrastruktur for datakraft, noe som kan være vanskelig tilgjengelig. Det er stor global konkurranse i feltet og selv større norske universiteter og forskningsinstitusjoner har vanskeligheter med å nå opp i den internasjonale konkurransen alene. NORA Norwegian AI Research School samler ph.d.-studenter og unge forskere. Vi adresserer spesielt de udekkede behovene i utdanningen, fyller faglige hull og forbedrer forskningens kvalitet, samarbeid og relevans for det norske samfunn. Vi gjør det enklere for alle aktører å få tilgang til kurs; å være med på relevante internasjonale samarbeid og utvekslingsprogrammer; å få praksisplasser i industri og offentlig sektor; tilgang til regnekraft og datasett; og muligheter til å jobbe med industri og offentlig sektor gjennom konferanser, arrangementer, næringslivsdager og workshops. Forskerskolen har fokus på styrkingen av stipendiatenes rolle gjennom aktiv inkludering i planlegging og innspill til forskerskolens aktiviteter og kalender. Næringsliv og offentlig sektor får muligheten til å dele sine problemer og engasjere unge forskertalenter. Ved å ligge i forskningsfronten og fokusere på de nyeste metodene innenfor KI, samt ha sterke koblinger til internasjonale miljøer, vil synligheten og attraktiviteten til norsk KI-forskning økes. Dette vil også tiltrekke talenter globalt.


Project leader: Arnoldo Frigessi

Started: 2022

Ends: 2029

Category: Universiteter

Sector: UoH-sektor

Budget: 16000000

Institution: UNIVERSITETET I OSLO

Address: NA