View Project

Norwegian AI Directory

Violence-inducing Behaviour Prevention in Social-Cyber Space of Local Communities


Description:

Samfunnet har behov for å vurdere og redusere de dynamiske risikoene knyttet til ondsinnet oppførsel på nettet, som spredning av hat og feilinformasjon via sosiale medier. Denne typen atferd senker folks responsinnsats under katastrofer. Derfor trenger lokale samfunnstjenester verktøy som gjør det mulig å følge med på denne typen trusler og sette inn tiltak i tide. I dette prosjektet har vi som hovedmål å utvikle avanserte metoder for å overvåke og forhindre ondsinnet atferd på Internett, gjennom å bruke kunstig intelligens eller stordata-teknologi på nye måter. Prosjektet skal analysere data fra sosiale medier. Når vi gjør det, tar vi hensyn til alle slags etiske, sosiale og juridiske utfordringer, i motsetning til tradisjonelle, undersøkelsesbaserte analytiske tilnærminger. Prosjektet bidrar vesentlig til den norske regjeringens strategi og initiativ mot hatytringer og hatkriminalitet på nett. Prosjektet har potensial til å påvirke innbyggernes hverdag og velvære og vil bidra positivt til arbeidet med FNs bærekraftmål. Representanter for ulike interessenter vil trekkes inn i alle deler av prosjektet. Konsortiet består av tre norske partnere og en partner fra USA. Partnerne har gjensidig utfyllende kompetanse som dekker alle sider ved prosjektet.


Project leader: Rajendra Akerkar

Started: 2022

Ends: 2026

Category: Nasjonale samfunnsvitenskapelige institutter

Sector: Instituttsektor

Budget: 19319000

Institution: STIFTINGA VESTLANDSFORSKING

Address: NA